คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ซ่อน
 • นายปีเตอร์ กริมส์
  (ประธานกรรมการ)
 • นายดามิส จาโคบัส เซียง
  (รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นายอุทิศ ธรรมวาทิน
  (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
  (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
  (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)​
 • นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล
  (กรรมการ)
 • นายเดวิด จอห์น โครูนิช
  (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการการลงทุน)
คณะกรรมการจัดการ
แสดง
คณะกรรมการชุดย่อย
แสดง