คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ซ่อน
 • นายปีเตอร์ คาร์ล กริมส์
  (ประธานกรรมการ)
 • นายดามิส จาโคบัส เซียง
  (รองประธานกรรมการ)
 • นายอุทิศ ธรรมวาทิน
  (กรรมการ)
 • นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
  (กรรมการ)
 • นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
  (กรรมการ)​
 • นายเดวิด จอห์น โครูนิช
  (กรรมการ)
 • นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล
  (กรรมการ)
คณะกรรมการจัดการ
แสดง
คณะกรรมการชุดย่อย
แสดง