SCBLIFE รุดออกมาตรการช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ เยียวยาลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง
 
11/08/2017
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE รุดให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ เพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อน หวังช่วยลดภาระผลกระทบ คลายความกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สามารถฟื้นตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว  ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง   
               
จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าและประชาชนในวงกว้างนั้น SCBLIFE ได้ออกประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านกรมธรรม์แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ได้รับสิทธิพิเศษช่วยเหลือด้านกรมธรรม์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิม 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับสมบูรณ์ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า
2) หากกรมธรรม์ไม่มีการชำระหลังครบ 91 วัน จะกลายเป็นขาดผลบังคับ หรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดชำระดังกล่าว โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์
3) ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan- APL) จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ
4) อนุโลมไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่กรณีสูญหายหรือชำรุด ทั้งนี้  ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของ SCBLIFE ที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว  สามารถติดต่อขอรับสิทธิจากบริษัท หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2655-3000 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.    และ วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.)  SCBLIFE ขอร่วมส่งกำลังใจให้ลูกค้า และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยฟื้นคืนกลับสู่สถานการณ์ปกติได้ในเร็ววัน