โครงการเรื่องเล่า CSR Communication
 

CSR (Corporate Social Responsibility) การแสดงความรับผิดชอบทางสังคม ของธุรกิจในปัจจุบัน หลายองค์กรนำเสนอในรูปแบบการจัดกิจกรรมและนำเสนอในรูปแบบของการบริจาค และ จิตอาสา เพียงอย่างเดียว แต่ CSR (Corporate Social Responsibility) ในรูปแบบของ SCBLIFE มีนโยบายเน้นที่การแสดงความรับผิดชอบในกระบวนการของธุรกิจ CSR In Process มากกว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ CSR After Process ดังนั้นเรื่องของการสื่อสารให้กับพนักงาน เปลี่ยนทัศนคติ และ รับทราบแนวทางนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องสำคัญ
โครงการเรื่องเล่า CSR Communication จึงเกิดขึ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในกลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มีการวัดความเข้าใจ ก่อน และ หลังการสื่อสาร โดยกำหนดขั้นตอนการสื่อสารออกเป็น 5 ขั้นตอนนำเสนอ ผ่าน E- Poster ทางอีเมล์ และใช้รูปแบบการสื่อสารแบบ Info Graphic เพื่อสร้างความสนใจ และแปลงเนื้อหาเป็นภาพ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น