โครงการลดการใช้พลังงาน ลด ปลด ปิด
 

SCBLIFE ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานมาตั้งแต่ปี 2552 และ รณรงค์ลดการใช้พลังงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และ เพื่อสนับสนุนนโยบายในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม

ซึ่งในปี 2557 นี้ บริษัท ใช้ วิธีการปลุกจิตสำนึก สร้างนิสัยการประหยัดพลังงานโดยเน้นใน
  • ลด การใช้ลิฟท์
  • ลด หรือ รอการใช้ลิฟท์ ร่วมกับเพื่อหลายๆคน เท่ากับให้แสงสว่างในหมู่บ้านในอมก๋อยได้ 50 หลังคาเรือน
  • ปลด เมื่อไม่ใช้
  • เพียงทุกคนร่วมกันปลดปลั๊ก เท่ากับ ประหยัดไฟได้ปีละ 900,000 บาท
  • ปิด ก่อนไป
  • ปิดไฟตอนพักเที่ยง หรือ ปิดจอคอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมงเท่ากับ ช่วย SCBLIFE ประหยัดไฟได้ปีละ 400,000 บาท
SCBLIFE ได้กำหนดเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน ลดลง 10 % นอกจากนี้ยังจัดแคมเปญรงค์การแข่งขันประหยัดไฟระหว่างชั้นในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม อีกด้วย