ประกันเพราะห่วงใย ให้ครอบครัว
ประกันเพราะห่วงใย ให้ครอบครัว
        • มีเงินคืนทุกปี และมีเงินก้อนให้ครอบครัวหากเสียชีวิต
        • มีแผนประกันภัยให้เลือก 2 แผน  (แผน 200,000 บาท และ 400,000 บาท)
ประกันเพราะห่วงใย ให้ครอบครัว
 ผลประโยขน์ความคุ้มครอง
 
ระยะเวลาคุ้มครอง
  
 
  จ่าย 2,000 /เดือน หรือ 22,222 บาท/ปี  
  
 
  จ่าย 4,000 /เดือน หรือ 44,444 บาท/ปี  
  
เงินก้อนหากเสียชีวิตทุกกรณี 
25 ปี
360,000
720,000
เงินคืนทุกปี
ปีที่ 1-24
4,000/ปี
8,000/ปี
ปีที่ 25
360,000
720,000
 
ประกันเพราะห่วงใย ให้ครอบครัว
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 55 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก 15 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย แผน I : 200,000 / แผน II : 400,000
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น

 
/ImageUpload/HtmlContents/76f2e233-69a7-4060-ab32-e86e93b69b30.pdf

หมายเหตุ 

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
  • แบบประกันเพราะห่วงใย ให้ครอบครัว เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกัน แฟมิลี่ ฟิวเจอร์ 25/15
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต (ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต) หรือตามมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง