ประกันสินเชื่อธุรกิจ 3/3 (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่)
  • ระยะเวลาเอาประกันภัยคงที่ 3 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี
ประกันสินเชื่อธุรกิจ 3/3 (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่)
อายุที่รับประกันภัย 20 – 60 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 75 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 500,000 บาท – สูงสุดไม่จำกัด
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการเจ็บป่วย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ* 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
แบบประกันสินเชื่อธุรกิจ 3/3 (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่) เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบราชพฤกษ์-1 (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 3 ปี

* อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลต่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยโดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง


หมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท