ยกเว้นระยะเวลารอคอย สำหรับการเจ็บป่วยจาก COVID-19
ยกเว้นระยะเวลารอคอย สำหรับการเจ็บป่วยจาก COVID-19
 

พิเศษ! ได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลารอคอย* หากเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพที่ซื้อและได้รับอนุมัติภายใน 31 พฤษภาคม 2563 

 

ตัวอย่างประกอบการอธิบาย

 
กรณี สถานการณ์ ความคุ้มครอง Covid-19

1

หากกรมธรรม์มีผลบังคับ และเจ็บป่วยในช่วงยกเว้นระยะเวลารอคอย

คุ้มครองค่ารักษาทั้งหมด***

2

หากกรมธรรม์มีผลบังคับ และเจ็บป่วยหลังช่วงยกเว้นระยะเวลารอคอย

คุ้มครองค่ารักษาทั้งหมด***

3

หากกรมธรรม์มีผลบังคับ และเจ็บป่วยก่อนช่วงยกเว้นระยะเวลารอคอย

คุ้มครองค่ารักษาบางส่วน****

4

หากเจ็บป่วยก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับ

ไม่คุ้มครอง

5

หากมีอาการก่อนวันทำประกัน และได้รับวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 ภายหลังที่กรมธรรม์อนุมัติ

ไม่คุ้มครอง

 
*
 • ระยะเวลารอคอย หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หมายถึง ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม
  หากผู้เอาประกันภัยมีการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม
**
 • นับแต่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติ
***
 • ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
****
 • ความคุ้มครองบางส่วน หมายถึง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในความคุ้มครองช่วงใดช่วงหนึ่งตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือช่วงยกเว้นระยะเวลารอคอยที่บริษัทฯ กำหนด
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:

 

 • บริษัทฯ จะให้ยกเว้นระยะเวลารอคอย 30 วัน ตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หากเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สำหรับกรมธรรม์ที่ลงนามทำประกันชีวิต ชำระเงินและได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่ยกเว้นระยะเวลารอคอย ได้แก่ ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ประกันเพราะห่วงใย Health Supreme ประกันเพราะคุ้ม 80/10 และประกันเพราะห่วงใย ให้ชดเชย หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
 • กรณีเจ็บป่วยหรือการเข้ารักษาด้วยโรคอื่นที่ไม่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีระยะเวลารอคอย 30 วันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับประกันโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บริษัทในเครือ FWD Group
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น