การเรียกร้องค่าสินไหมและบริการแฟ็กซ์เคลม
การเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม
ซ่อน
 สินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุ
เอกสารประกอบด้วยดังนี้
 • แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน ตามแบบฟอร์มบริษัท คลิกที่นี่
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องแนบสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆเช่น ฟิล์มเอกซเรย์หรือรายงานการอ่านผลฟิล์มเอกซเรย์, ใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 

 สินไหมทดแทนกรณีเจ็บป่วย
เอกสารประกอบด้วยดังนี้
 • แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน ตามแบบฟอร์มบริษัท คลิกที่นี่ 
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ใบสรุปหน้างบ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน

               
 สินไหมทดแทนกรณีโรคร้ายแรง
เอกสารประกอบด้วยดังนี้
 • แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน ตามแบบฟอร์มบริษัท คลิกที่นี่ 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ผลการตรวจชิ้นเนื้อ, ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, สำเนาประวัติการรักษา, ฟิล์มเอกซเรย์หรือรายงานการอ่านผลฟิล์มเอกซเรย์


 สินไหมทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ
เอกสารประกอบด้วยดังนี้
 • แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน ตามแบบฟอร์มบริษัท คลิกที่นี่ 
 • แบบฟอร์มการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สำหรับกรณีทุพพลภาพ คลิกที่นี่ 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน 
 • รูปถ่ายปัจจุบันที่บ่งชี้การทุพพลภาพของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ เช่น สำเนาประวัติการรักษา, ฟิล์มเอกซเรย์หรือรายงานการอ่านผลฟิล์มเอกซเรย์ (ถ้ามี)


 สินไหมมรณกรรม กรณีเสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติ (เจ็บป่วยหรือชราภาพ)
เอกสารประกอบด้วยดังนี้
 • คำแถลงผู้อ้างสิทธิ (ผู้รับประโยชน์) ตามแบบฟอร์มบริษัท กรอกและลงลายมือชื่อโดยผู้รับประโยชน์ทุกท่าน (ภาษาไทย) คลิกที่นี่ (English) คลิกที่นี่
 • รายงานแพทย์ที่รักษาหรือตรวจผู้ตายครั้งสุดท้าย ตามแบบฟอร์มบริษัท คลิกที่นี่
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ หนังสือรับรองการประกันภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาโดยนายทะเบียนอำเภอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย” และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน และรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 สินไหมมรณกรรม กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ, ฆาตกรรม, ฆ่าตัวตาย, ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
ส่งเอกสารเหมือนกรณีเสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติและมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาการชันสูตรพลิกศพ (กรณีไม่ได้มีการผ่าพิสูจน์) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ
 • สำเนารายงานการตรวจศพ โดยสถาบันนิติเวช ฯลฯ (กรณีที่มีการผ่าพิสูจน์ศพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ผู้ชันสูตร
วิธีการกรอกเอกสาร
แสดง
การติดต่อขอรับเอกสารเรียกร้องสินไหม
แสดง
การนำส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหม
แสดง
ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม
แสดง
บริการแฟ็กซ์เคลม
ซ่อน
บริการแฟ็กซ์เคลม คือบริการพิเศษที่บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ และมีสัญญาประกันสุขภาพ และเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ สัญญาประกันสุขภาพจะต้องได้รับความคุ้มครองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน นับจากวันทำสัญญา สำหรับกรณีการเจ็บป่วย และสามารถใช้สิทธิได้ทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 
 ขั้นตอนการรับบริการ
      เมื่อท่านมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลภายใต้โรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท
 1. แสดงบัตรสิทธพิเศษ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล    
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องลงนามในเอกสารคำร้องตามแบบฟอร์มบริษัทที่โรงพยาบาลจัดให้
 3. เมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล บริษัทอนุมัติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และบริษัทจะแจ้งจำนวนเงินที่บริษัทรับผิดชอบให้โรงพยาบาลทราบ
 4. ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่บริษัทอนุมัติค่ารักษาพยาบาลตามที่โรงพยาบาลจัดให้
 5. กรณีมีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินความคุ้มครองของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินให้กับโรงพยาบาลก่อนออกจากโรงพยาบาล

 

สอบถามเกี่ยวกับสินไหมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) เบอร์โทรศัพท์ 1315
บริการแฟกซ์เคลม (Fax Claim Service)
เปิดให้บริการทุกวัน
วันทำการ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 17.00 น.