Sales Coach

Sales Coach

รายละเอียดงาน
 • ฝึกสอน ส่งเสริม และสนับสนุนพนักงานขายของธนาคารให้สามารถดำเนินการขายและให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้
 • ให้คำแนะนำแก่พนักงานขายของธนาคาร รวมถึงให้ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • สามารถสอน/แนะนำพนักงานขายของธนาคารให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้
 • สามารถระบุกิจกรรมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • สามารถวิเคราะห์/พัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรื่อ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตตัวแทน หรือ Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี หรือ เคยเป็นผู้ฝึกอบรม หรือครู อาจารย์มาก่อน (หากมีประสบการณ์ในด้านประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ มีความเข้าใจในพื้นฐานการขายเป็นอย่างดี
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการบริการประกันชีวิต
 • มีทัศนคติว่า “ทำได้” และมีใจรักในการบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถพูดนำในที่ประชุมกลุ่มย่อยได้
 • สามารถทำงานคนเดียวได้โดยอิสระ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft offices (Words, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • มีความคล่องตัวในเดินทางไปทำงานตามสาขา และสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร, ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ และภาคเหนือ
 

สนใจสมัคร กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง

Captcha