วิธีชำระเบี้ยประกันภัย
วิธีชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร / ชำระที่จุดบริการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ
ซ่อน
ท่านสามารถนำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยฉบับล่าสุด ไปชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
กรณีชำระโดยเช็ค โปรดขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม "บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารชำระเบี้ยประกันภัยช่องทางธนาคาร ได้ที่นี่
 

เคาน์เตอร์ของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย

จุดบริการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ไม่เกิน 90,000 บาท)
เทสโก้โลตัส
(ไม่จำกัดจำนวนเงิน)
ที่ทำการไปรษณีย์
(ไม่เกิน 100,000 บาท)
ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติทุกงวดการชำระ
แสดง
ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติทุกงวดการชำระ
แสดง
ชำระผ่านเครื่อง ATM
แสดง
ชำระโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ / ชำระผ่านตัวแทนหรือสาขา
แสดง