การเปลี่ยนแปลงและใช้สิทธิ์กรมธรรม์

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ได้ โดยใช้แบบฟอร์ม  "คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์"  โดยขอรับแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าหรือสาขาของบริษัทฯที่สะดวกใกล้บ้านท่าน พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงตามรายการ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกัน
ซ่อน
รายการที่เปลี่ยนแปลง
 • ชื่อ/นามสกุล ผู้เอาประกัน
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แล้วแต่กรณี
รายการที่เปลี่ยนแปลง
 • ชื่อ/นามสกุล ผู้รับประโยชน์
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน เช่น
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • แล้วแต่กรณี
รายการที่เปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเดิม/หรือชื่อใหม่
รายการที่เปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ติดต่อ
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รายการที่เปลี่ยนแปลง
 • ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
กรณีสูญหาย
 • สำเนาใบแจ้งความ
 • ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีชำรุด
 • กรมธรรม์ฉบับเดิมที่ชำรุดหรือบันทึกชี้แจงเหตุผล
 • ประกอบใบคำร้องฯ
 • ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
 • เปลี่ยนแปลงวิธีชำระเบี้ยประกันภัย
เอกสารประกอบคำร้อง(*)
เป็นตัดบัตรเครดิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าบัตรเครดิต
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ (กรณีตัดบัตรผู้อื่น)
เป็นหักบัญชีธนาคาร
 • กรอกแบบฟอร์มการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าสมุดลงบัญชีธนาคาร
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ (กรณีหักบัญชีผู้อื่น)
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน/ความคุ้มครอง
แสดง
3. การขอใช้สิทธิ์ในมูลค่ากรมธรรม์
แสดง
4. อื่นๆ
แสดง
*ผู้เอาประกันต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องฯทุกฉบับด้วยตนเอง
ช่องทางการขอเปลี่ยนแปลง/ใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
 • ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่
  ส่วนสนับสนุนงานบริการลูกค้า
  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์, ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 3
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 1315
 • ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ
 • ติดต่อตัวแทนขายของท่าน