คำถามพบบ่อย
เบี้ยประกัน
ซ่อน
Q
หากประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ ควรทำอย่างไร?
A
สามารถติดต่อบริษัทฯ สาขา หรือตัวแทน เพื่อขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาภาระทางการเงินได้ ตามวิธีการต่างๆ ดังนี้
  • เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น จาก รายปี เป็นราย 6 เดือน, 3 เดือน หรือรายเดือน เพื่อให้เบี้ยประกันภัยต่องวดลดลง
  • กู้เงินตามกรมธรรม์ เพื่อนำมาชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  • ลดทุนประกันภัย หรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมบางรายการเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันให้เหมาะสม
  • ขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์สำเร็จ หรือขยายระยะเวลาเอาประกันภัย
Q
การกู้ยืมเงินเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan หรือ APL) คืออะไร?
A

เฉพาะกรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขระบุ "การนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ" เท่านั้น เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยมาได้ระยะหนึ่งจนกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว หากผู้ถือกรรมธรรม์ไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย จนเลยระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน บริษัทฯ จะทำการกู้เพื่อชำระเบี้ยอัตโนมัติจากมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้กรมธรรม์นั้นมีผลบังคับต่อไป เป็นการรักษาความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกัน อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับลงเมื่อหนี้สิน(รวมดอกเบี้ย) จากการกู้ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง หรือชำระคืนหนี้สิน เพื่อให้กรมธรรม์มีความคุ้มครองและได้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

Q
ทำไมจำนวนเบี้ยประกันภัยจึงไม่เท่ากันทุกปี บางปีมีการปรับสูงขึ้นกว่าจำนวนที่พิมพ์ไว้บนปกกรมธรรม์?
A

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตหลักจะคงที่ตลอดอายุสัญญา ส่วนที่มีการปรับสูงขึ้น(หรือลดลง) จะเป็นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมบางแบบ เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสูงขึ้นตามอายุของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยของสัญญานั้นๆ

บริการลูกค้า
แสดง
สินไหม
แสดง
กู้เงินตามกรมธรรม์
แสดง