ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเบี้ยประกันภัย
ซ่อน
แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันโดยการหักบัญชีบัตรเครดิต
แบบฟอร์มเอกสารชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารช่องทางตัวแทน
แบบฟอร์มเอกสารชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารช่องทางธนาคาร
เอกสารเปลี่ยนแปลง/แก้ไขกรมธรรม์
ซ่อน
คำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมใบคำขอทำประกันชีวิต (ใหม่)
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกธ.
เอกสารคำร้องขอกู้เงินตามกรมธรรม์
เอกสารสินไหม
ซ่อน
แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน (สำหรับกรณีอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, โรคร้ายแรง, สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ)
แบบฟอร์มการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สำหรับกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
คำแถลงของผู้อ้างสิทธิสินไหมมรณกรรม (ภาษาไทย)
Claimant's Statement (Foreigner use only)
แบบฟอร์มรายงานแพทย์ สำหรับกรณีสินไหมมรณกรรม
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ: วันที่ 21-22 ก.ค 61 ปิดทำการ
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.