บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน และตรวจสอบสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สำหรับกรมธรรม์ที่ชำระรายเดือน / ราย 3 เดือนและราย 6 เดือน สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน ได้วันที่ 16 มกราคม 2563
1) กรอกข้อมูล
2) เลือกกรมธรรม์ เพื่อพิมพ์/บันทึก/ส่งอีเมล
3) จบขั้นตอน
Captcha

*คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูป

หมายเหตุ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบรายบุคคลและแบบคุ้มครองสินเชื่อของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เท่านั้น ยกเว้นลูกค้าที่มีหมายเลขกรมธรรม์ 9 หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยเลข 99 เช่น 99XXXXXXXXXXX
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ที่ท่านกรอกจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ มิเช่นนั้น จะไม่สามารถใช้บริการได้
  • ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกปรับปรุงข้อมูลและอีเมล ให้เป็นปัจจุบันตามที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่านในอนาคต
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้งาน กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เฉพาะกรมธรรม์ที่สามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 334 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น