การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

ค่านิยมหลักของบมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การคอร์รัปชั่นและการติดสินบน หรือการพยายามกระทำการดังกล่าวจึงถือเป็นการขัดต่อค่านิยมหลักและไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ

ค่านิยมหลักดังกล่าว ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายและแบบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 

นโยบายนี้ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน โดยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาจถูกนำมาใช้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายในบางท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกรรมบางประเภทและอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ(Code of Conduct) ของบริษัท

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct)
1. ขอบเขต
แสดง
2. หลักการปฏิบัติทางธุรกิจบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต  (Integrity – based Business Practices)
แสดง
3. ความรับผิดชอบร่วมกัน  (Shared Responsibility)
แสดง
4. หน้าที่รายงานการประพฤติมิชอบ  (Duty to Report Misconduct)
แสดง
5. การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในสถานที่ทำงาน  (Maintaining a Positive Workplace)
แสดง
6. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Avoiding Conflicts of Interest)
แสดง
7. การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่อสาธารณชน
แสดง
8. การเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ
แสดง
9. การดำเนินคดีทางกฎหมายและการสืบสวนโดยบุคคลภายนอก
แสดง
10. การปฏิบัติตามกฎหมาย
แสดง
11. การเงินและการบัญชี
แสดง
12. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แสดง
13. เครือข่ายให้ความสนับสนุนภายในองค์กร
แสดง

ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)