SCBLIFE เดินหน้าส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตสู่ผู้บริโภค ชูแนวคิด “Your Life Your Control - รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้”
 
15/05/2017
SCBLIFE บริษัทประกันชีวิตในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้นำด้าน Bancassurance ที่มีประสบการณ์การดำเนินงานมากว่า  40  ปี เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสังคมที่ต้องการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและประชาชน โดยมุ่งปรับกระบวนการบริหารจัดการจากภายใน โดยเน้นประโยชน์ของผู้บริโภค และความยั่งยืนของธุรกิจเป็นศูนย์กลาง ชูแนวคิด “Your Life Your Control - รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้”  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริโภคในการทำประกันชีวิต และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิ และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองในการทำประกันชีวิต หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนไทย และช่วยผลักดันธุรกิจประกันชีวิตเติบโตอย่างอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 
นายปรีชา รุธิรพงษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เปิดเผยว่า แนวคิด “Your Life Your Control - รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” นี้ เป็นโครงการภายใต้พันธกิจเพื่อสังคมที่เน้นการเสริมสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน ที่ถูกริเริ่มมาจากประสบการณ์ในธุรกิจของเราที่ตระหนักว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งอาจเกิดจากการซื้อประกันชีวิตที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ซื้อโดยปราศจากความเข้าใจ หรือข้อมูลครบถ้วนถ่องแท้ หรืออาจไม่ทราบสิทธิที่ตนควรได้รับจากการทำประกันชีวิต ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้สิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ และเกิดการละทิ้งกรมธรรม์ไปอย่างน่าเสียดาย  SCBLIFE จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บริโภครู้จัก รู้ทัน ประกันชีวิตมากขึ้น และเข้าใจสิทธิของตนเองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างถ่องแท้ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าปกป้องสิทธิและได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์และเงินลงทุนในประกันชีวิตของตนเอง
 
“SCBLIFE เชื่อว่า เป้าหมายในชีวิตของประชาชนทุกคนต้องการมีหลักประกัน ความมั่นคง และอิสรภาพทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข การทำประกันชีวิตเป็นทางเลือกที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับครัวเรือน ที่ทำให้คนในครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงในระดับสังคมและประเทศชาติอีกด้วย  ดังนั้น SCBLIFE ต้องการ

ให้ผู้บริโภคมีความสามารถบริหารจัดการกรมธรรม์ของตัวเองได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างเต็มที่ ผ่าน 2 แกนหลัก คือ
1.     กิจกรรมและสื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของ SCBLIFE   
2.     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและตรวจสอบได้ของบริษัทฯ

โดยกิจกรรมที่เราดำเนินการโดยยึด 2 แกนหลักดังกล่าว จะสอดแทรกไปในทุกขั้นตอนที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อทำประกันชีวิต (Customer Journey) โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ผู้บริโภคเริ่มทำการหาข้อมูลก่อนซื้อ ขั้นตอนระหว่างการซื้อ และขั้นตอนหลังการซื้อประกันชีวิต”

ระยะที่ 1 ช่วงหาข้อมูลก่อนซื้อ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่กล้าหรือไม่สะดวกที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันหรือการวางแผนชีวิตโดยตรงกับบริษัทประกันหรือตัวแทน เราจึงทำให้เว็บไซต์ SCBLIFEให้เป็น Knowledge Hub ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ทั้งความรู้ด้านการเงิน การวางแผนชีวิต ด้านสุขภาพ และด้านการบริหารสมดุลชีวิตและการทำงานโดยสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบความความต้องการและสถานะทางการเงินของตน เพื่อที่จะสามารถวางแผนสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ผ่านเครื่องมือค้นหาความต้องการทางการเงินและการประกันชีวิตที่แท้จริงของตนเอง ที่พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ www.scblife.co.th

ระยะที่ 2  ช่วงตัดสินใจซื้อหรือทำการซื้อประกันชีวิต ปัญหามักเกิดจากตัวบุคคลเช่น การที่ตัวแทนแนะนำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือลูกค้าซื้อกรมธรรม์โดยปราศจากข้อมูลที่ครบถ้วน SCBLIFE จึงนำระบบการจัดการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยให้การเลือกซื้อกรมธรรม์มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ปรับกระบวนการขายให้เป็นแบบ Needs-based Selling หรือ การขายโดยอิงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ที่ผู้ขายกรมธรรม์ของ SCBLIFE ต้องเข้าใจทั้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ก่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้ เมื่อมีการตกลงทำสัญญาและอนุมัติกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าจะได้รับ Welcome SMS ยืนยันการอนุมัติกรมธรรม์ประกันชีวิต และ Welcome Call เพื่อยืนยันประเภทกรมธรรม์ที่อนุมัติแล้ว พร้อมแจ้งรายละเอียดและสิทธิของลูกค้าในการทำประกันชีวิต อาทิ สิทธิการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน หากพบว่ากรมธรรม์ที่ได้รับมีคลาดเคลื่อนจากที่ทำสัญญาไว้กับผู้ขาย หรือไม่ต้องการกรมธรรม์นี้อีกต่อไป หรือสิทธิในการรับประโยชน์ต่างๆ จากกรมธรรม์
           
ระยะที่ 3 หลังการตัดสินใจซื้อ แม้ว่าลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์แล้วก็ตาม ยังคงมีลูกค้าที่มองว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตซับซ้อนและเข้าใจยาก จนหลีกเลี่ยงการอ่านกรมธรรม์โดยละเอียดทำให้ไม่ทราบสิทธิของตัวเอง ในอนาคตอันใกล้นี้ SCBLIFE ได้จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านกรมธรรม์ในรูปแบบคู่มือช่วยอ่านกรมธรรม์ (Tutorial Booklet) ที่ง่ายต่อการเข้าใจ แนบมากับกรมธรรม์ทุกเล่มที่ส่งให้ลูกค้า รวมทั้งสื่อในรูปแบบ Animation ที่จะตามมาเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์ไสตล์ในยุคดิจิตัลของลูกค้า
ปัจจุบัน SCBLIFE ได้จัดทำข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ให้ลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คและจัดการข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา ผ่านบริการ My SCBLIFE ที่ปัจจุบันลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลติดต่อได้ด้วยตนเอง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย เอกสารใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ และการตรวจสอบข้อมูลวันครบกำหนดชำระเบี้ย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไลฟ์สไตล์ดิจิตอลมากขึ้น ได้วางแผนพัฒนาการบริการเพิ่มเติม อาทิ การชำระเบี้ย การเคลม และการกู้เงินตามกรมธรรม์ ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตให้กับลูกค้า ยังได้จัดทำสรุปคำถามที่พบบ่อยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ www.scblife.co.th
และ Contact Center โทร. 02-655-3000 ที่พร้อมให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด  ‘Your Life Your Control - รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้”       จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ที่ช่วยยกระดับสังคมประกันชีวิตอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ช่วยส่งเสริมคุณภาพของธุรกิจประกันชีวิต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยในระยะยาว ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจของผู้บริโภคไทยต่อการทำประกันชีวิต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” ที่เรายึดมั่นมากว่า 40 ปี” นายปรีชากล่าว