SCBLIFE รณรงค์ ลด กด ปิด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
 
24/06/2016
คุณปรีชา รุธิรพงษ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ร่วมเปิดตัวโครงการ SCBLIFE Water for Life (น้ำให้ชีวิต) หนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน Saving for life ที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุ้มค่า รณรงค์เชิญชวนพนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม ลด กด ปิด เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของภาวะภัยแล้งเกิดขึ้น