SCBLIFE ชูแนวคิด “ประกันชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” จัดแพ็กเกจแผนความคุ้มครองพิเศษ ดูแลพนักงานและครอบครัว
 
04/11/2015
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE มุ่งดูแลและสร้างรากฐานความมั่นคงของชีวิตให้กับครอบครัวพนักงาน ชูแนวคิด “ประกันชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”  จัดโครงการ แผนความคุ้มครองพิเศษสำหรับพนักงานและครอบครัว - SCBLIFE Special Purchase Program” แพ็กเกจแผนความคุ้มครองด้วยการประกันชีวิต ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการในหนึ่งเดียว  สำหรับพนักงาน SCBLIFE และครอบครัว  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลครอบครัวผ่านการสร้างหลักประกันที่มั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวต่อไป
 
นายเคลิค หว่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  กล่าวว่า  “ในขณะที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวกับการมาของเทรนด์ “เอจจิ้ง โซไซตี้” การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการเงิน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและวางแผนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข SCBLIFE ในฐานะองค์กรที่สั่งสมความรู้ความชำนาญด้านการประกันชีวิตมากว่า 40 ปี และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยกว่าล้านกรมธรรม์ทั่วประเทศให้ดูแล และสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตและครอบครัว บริษัทฯ จึงได้นำองค์ความรู้ด้านการประกันชีวิต และการเงิน (Insurance and Financial Literacy) มาถ่ายทอดให้กับพนักงานในองค์กร  พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน  ได้มีการวางแผนสร้างหลักประกันชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ประกันชีวิตเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ยั่งยืน”  เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาว 
 
นายเคลิค กล่าวเสริมต่อไปว่า “SCBLIFE รักและห่วงใยพนักงานทุกคน เรามุ่งหวังให้พนักงานได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าที่แท้จริงของการประกันชีวิต และมีการเตรียมความพร้อมสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว โครงการ “แผนความคุ้มครองพิเศษสำหรับพนักงานและครอบครัว - SCBLIFE Special Purchase Program” ซึ่งแพ็กเกจด้านการประกันชีวิตจึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อพนักงานของเรา เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  พร้อมมุ่งตอบโจทย์การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และ การดูแลสุขภาพในอนาคต ครอบคลุมทุกความต้องการ และครบถ้วนใน 1 เดียว ด้วย 5 แผนความคุ้มครอง ได้แก่ คุ้มครองชีวิต คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ และคุ้มครองโรคร้ายแรง โดยบริษัทจะรับประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึงอายุ 70 ปี และให้คุ้มครองต่อเนื่องยาวนานถึงอายุ 80 ปี  ในราคาพิเศษตลอดสัญญากรมธรรม์ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 นี้”
 
นายเคลิค กล่าวเสริมว่า “SCBLIFE เชื่อว่า หากดูแลให้พนักงานของเรามีหลักประกันที่ดีและมั่นคงแล้ว เขาก็จะสามารถดูแลครอบครัว และสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทยในองค์รวมที่ยั่งยืนต่อไป โครงการนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า SCBLIFE ไม่เพียงใส่ใจ ห่วงใยเฉพาะพนักงานของเราเท่านั้น เรายังส่งผ่านความห่วงใย และความปรารถนาดีไปยังครอบครัวของพนักงานอีกด้วย ซึ่งแผนความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมรวมไปถึงสมาชิกทุกๆ คนในครอบครัวของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลาน ญาติ พี่น้อง  เพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจได้ว่าจะสามารถดูแลกันและกันได้ตลอดไป”    
 
“สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนพันธะสัญญา ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” เราจะดูแลทั้งยามทุกข์และยามสุข ร่วมไปกับพนักงานของเราทุกคน เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว SCBLIFE อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีอนาคตที่ยั่งยืน”  นายเคลิค กล่าวปิดท้าย