SCBLIFE หนุนเปิดสำนักงานตัวแทน ชูแฟรนไชส์ โมเดล ยกระดับตัวแทนสู่คู่ค้า
 
16/02/2015
         16 กุมภาพันธ์ 2558 กรุงเทพฯ : ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ประกาศนโยบายปี 2558 “ปีแห่งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง” เดินหน้าสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ช่องทางตัวแทน ชูนโยบายจัดตั้งสำนักงานตัวแทนผ่านรูปแบบ “แฟรนไชส์ โมเดล” เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนสู่ “เจ้าของ-คู่ค้า”  พร้อมวาง 3 เสาหลัก หนุนการทำงานเต็มรูปแบบ ได้แก่ ภาพลักษณ์แบรนด์ SCBLIFE ที่แข็งแกร่ง      นำดิจิตอลเสริมประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า และมุ่งเน้นกลยุทธ์การสรรหา-ฝึกอบรมรองรับการเติบโตของทีมงาน ตั้งเป้าเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่กว่า 40 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 
 
         นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเสมอ ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเป็นเช่นไร เห็นได้จากเบี้ยรับรวมของทั้งอุตสาหกรรมประกันชีวิตในปี 2557 ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 14% สืบเนื่องจากมีปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนการเติบโตหลายประการ และสภาพตลาดมีกลไกการแข่งขันที่สูง ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีการปรับตัว และเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ SCBLIFE ที่ได้มีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจรับมือกับสภาวการณ์ดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายให้เป็น “ปีแห่งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง” เพื่อมุ่งสู่การเติบโตเชิงคุณภาพธุรกิจในระยะยาว พร้อมได้วางยุทธศาสตร์ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มุ่งขยายพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยได้สนับสนุนให้ผู้บริหารตัวแทนของบริษัท จัดตั้งสำนักงานตัวแทน หรือ “Agency Office” เพื่อยกระดับการทำงานสู่การเป็น “เจ้าของธุรกิจ-คู่ค้ากับบริษัท” พร้อมนำระบบ “ฟรานไชส์ โมเดล” มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานตัวแทน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการงานด้วยตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร ทั้งในด้านงานขาย งานสรรหา งานฝึกอบรม รวมไปถึงงานบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่มีให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายมุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนมั่นคงให้แก่พลังตัวแทนของบริษัท ควบคู่ไปกับมุ่งยกระดับคุณภาพของการบริการที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้า ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว ครบวงจร (One Stop Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยภายในสิ้นปี 2558 นี้ บริษัทได้ตั้งเป้าเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่รวมกว่า 40 แห่งขึ้นทั่วประเทศ”   
 
         นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามองเห็นว่า ตัวแทนคือคู่ค้าสำคัญของบริษัท ดังนั้น SCBLIFE จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารตัวแทนที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท ได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจและสามารถบริหารจัดการธุรกิจเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเอง และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความน่าเชื่อถือในฐานะผู้นำให้กับทีมงานใต้สังกัดอีกด้วย  ทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานตัวแทนไว้ 3 ด้าน  ได้แก่  
         1. วางโมเดลการออกแบบภาพลักษณ์ของสำนักงานตัวแทน ภายใต้ภาพลักษณ์แบรนด์อันแข็งแกร่งของ SCBLIFE เพื่อสร้างการรับรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับผู้บริโภคชาวไทย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการหาโลเคชั่นหรือสำนักงานเช่าเพื่อเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่   
         2. นำเทคโนโลยีดิจิตอลเสริมประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการของสำนักงานตัวแทน เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถ ในการทำงาน การบริหารจัดการข้อมูล และยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร (One Stop Service)     
         3. สนับสนุนนโยบายการสรรหา และการพัฒนาตัวแทน โดยจัดพื้นที่ห้องฝึกอบรมพัฒนาตัวแทนภายในสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง พร้อมเชื่อมต่อระบบข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมเข้ากับส่วนกลางของบริษัท 
 
“นับจากนี้ไปเป็นเวลาของการวางเสาเข็มเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของช่องทางตัวแทน SCBLIFE พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนการเติบโตสู่ยุคใหม่ร่วมไปกับพลังตัวแทนกว่า 4,000 คน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตัวแทนเหล่านี้คือตัวจริงที่มีอัตราการทำงาน และพร้อมที่จะมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับบริษัท การรุกขับเคลื่อนช่องทางตัวแทนในครั้งนี้ จึงเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพของตัวแทนของเรา และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริการที่มีให้แก่ลูกค้าให้ดีเยี่ยมยิ่งๆ ขึ้น” นายวิชัย กล่าวปิดท้าย