ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกมุมคิด ชู CSR ต้นน้ำ ปลุกองค์กร "Think before print" คืนชีวิตให้กระดาษ
 
12/07/2013

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พลิกมุมคิด ชู CSR ต้นน้ำ ปลุกองค์กร "Think before print" คืนชีวิตให้กระดาษ

        จากแนวโน้มการเติบโตด้านประชากร และระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อแปรสภาพเป็นอุตสาหกรรมกระดาษเพิ่มขึ้น และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ คนไทยมีปริมาณการใช้กระดาษเฉลี่ยถึง ปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละ 60 กิโลกรัม ต่อปี ซึ่งเกือบเต็มกำลังการผลิตกว่า 4 ล้านตัน ต่อปี ของอุตสาหกรรมกระดาษในประเทศ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระดาษ 1 ตัน ต้องแลกกับต้นไม้ถึง 17 ต้น ซึ่งหากต้องการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของทุกคน นั่นหมายความว่า ทุกๆ หนึ่งนาที จะมีต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่ถูกตัดเพื่อนำมาทำกระดาษถึง 126 ต้น และในหนึ่งปี ต้นไม้ใหญ่จะถูกตัดมากถึง 66.23 ล้านต้น จากสถิติอันน่าตกใจนี้ นับเป็นสันญาณที่บอกให้รู้ว่าทรัพยากรป่าไม้ของไทยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากความต้องการ พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค และความไม่สามารถปลูกป่าทดแทนใหม่ได้ทัน 

        บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สะท้อนกลับมาสู่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราจึงมุ่งเน้นที่การสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้บุคคลกรในองค์กรเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อเป้าหมายนำระบบนิเวศน์ที่ดีคืนกลับมาหล่อเลี้ยงคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมต่อไป 

        นับเป็นเวลากว่า 5 ปี ที่ SCBLIFE ได้สานต่อโครงการอาสาปลูกป่าทดแทน โดยนำอาสาสมัครพนักงาน ตัวแทนลงพื้นที่ปลูกป่า ณ ป่าต้นน้ำเขากระโจม เขตอุทยานธรรมชาติวิทยา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการทำโครงการเพื่อสังคมในลักษณะ CSR After Process ที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

        สำหรับในปี 2556 นี้ SCBLIFE ได้มีการปรับวิสัยทัศน์องค์กรด้านการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคม โดยนำความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาสู่กระบวนการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่แบรนด์ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่กระบวนการผลิต (CSR in Process) อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงได้มากยิ่งขึ้น โดย SCBLIFE ได้ผลักดันโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ ส่งเสริม ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว ที่ทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละปี อันเป็นที่มาของโครงการ “SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต” (Think Before Print) ที่เกิดจากความตั้งใจ ภายใต้แนวคิดที่องค์กรต้องการสื่อสารไปยังพนักงานว่า การปลูกป่าต้องใช้ระยะเวลานานกว่าป่าจะฟื้นคืนทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้ จะดีกว่าหรือไม่ หากทุกคนช่วยกันลดปริมาณการตัดไม้ทำลายป่า ด้วยการลดปริมาณการใช้กระดาษควบคู่กันไป ภายใต้กรอบของการดำเนินงานโครงการฯ SCBLIFE ได้จับมือกับภาคีนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผู้ชำนาญด้านการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกอันดีต่อการใช้กระดาษของคนในสังคม “กลุ่ม Paper Ranger” (โครงการคืนชีพให้กระดาษ) ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ร่วมจับมือวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการรณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษของ SCBLIFE 

        นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) กล่าวว่า “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในมาตรการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กระบวนการทำงานขององค์กรที่ SCBLFE หยิบยกขึ้นมาทำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต้องการให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วิธีคิด ไปจนกระบวนการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการใช้กระดาษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระดาษ และใช้กระดาษในกระบวนทำงานอย่างเต็มคุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต (Think before print) ที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทันที จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรานำมาต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยปีแรกเราตั้งเป้าหมายโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรลง 30% จากปริมาณการใช้ทั้งปีของที่ผ่านมา” 

        SCBLIFE ได้จัดทำสื่อรณรงค์โครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต รูปแบบต่างๆ ภายในองค์กรสื่อสาร ไปยังพนักงานและตัวแทนทุกสาขาทั่วประเทศ อาทิ ท้ายอีเมลของพนักงานทุกคน วอล เปเปอร์ สกรีนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นข้อความป๊อปอัพ (Pop up) ติดหน้าจอคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์กระดาษภายในสำนักงาน จัดวางกล่องรับการดาษรีไซเคิลเพื่อคัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วไว้ทุกชั้นภายในอาคาร รวมถึงจัดกิจกรรมให้พนักงานทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม ด้วยการจัดแคมเปญประกวดโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษในขั้นตอนกระบวนการทำงานของทุกส่วนงาน ระยะเวลาแข่งขันตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยใช้ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการด้วยอัตราการลดปริมาณการใช้กระดาษของส่วนงานนั้นๆ เทียบจากปริมาณการใช้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทหวังผลว่าแคมเปญนี้จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร ให้มีความรอบคอบก่อนสั่งพิมพ์กระดาษ หรือใช้กระดาษภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่าและตรงกับลักษณะการใช้งานให้มากที่สุด เนื่องจากวัสดุกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรืออาจแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะกระดาษ และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุกระดาษภายในสำนักงาน ได้อีกด้วย นอกจากนี้ SCBLIFE มีเป้าหมายนำกระดาษที่ผ่านการคัดแยกประเภทจากกล่องรับกระดาษใช้แล้วทั้งหน้าเดียวและสองหน้าภายในสำนักงาน นำมาเปลี่ยนสภาพเป็น สมุดทำมือ ดีไซน์สุดชิค จากฝีมือพี่ๆ พนักงาน และตัวแทน SCBLIFE เพื่อมอบให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนกว่า 10,000 เล่ม ได้ใช้จัดสรรเป็นวัสดุใช้ในการเรียนการสอน สำหรับน้องๆ นักเรียนต่อไป ส่วนกระดาษใช้แล้วสองหน้าก็จะนำไปจัดทำเป็นสมุดอักษรเบลสำหรับคนตาบอด ผ่านมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยต่อไป 

        SCBLIFE เชื่อว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จะนำไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่เสมอ การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างแท้จริง อาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเลขผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพียงอย่างเดียว แต่หากรวมถึงการแสดงออกบนหนทางสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์และนำพาความสมดุลกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน