“เก้าอี้นี้เพื่อน้อง” ความสุขที่มากกว่าการให้
 
11/03/2014

เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยมีการนำเข้ากระดาษกว่าปีละ 1ล้านตัน เพื่อนำมาแปรรูปการ ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ปริมาณขยะกระดาษที่เกิดจากการใช้งานภายในสำนักงาน ถูกนำมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดวิธีการบริโภคแบบเสียเปล่า บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE จึงริเริ่มการให้ความรู้ และรณรงค์ต่อพนักงาน ภายใต้ โครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นผลให้การเบิกใช้กระดาษภายในสำนักงานของบริษัทลดลงกว่า 36%

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมให้คนไทยสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตและครอบครัว ผ่านการประกันชีวิต SCBLIFE ได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาส และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมที่สอดคล้องต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการกระดาษให้ชีวิต คือหนึ่งในแนว ทางดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการลดใช้ทรัพยากร (Saving For Life) ภายใต้นโยบายด้าน CSR-In Process ที่บริษัทดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งสร้างจิตสำนึก และแรงบันดาลใจให้พนักงานรู้จักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการทางความคิด และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยให้เขาตระหนักว่าภายใต้กระบวนการทำงานของเขาจะสร้างผลกระทบ และมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร”

กิจกรรม เก้าอี้นี้เพื่อน้อง ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใส่ใจและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดย SCBLIFE ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันราชานุกูล ผู้คิดค้นประดิษฐ์เก้าอี้เปเปอร์มาเช่ สำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อน มาถ่ายทอดเทคนิคการทำเก้าอี้จากกระดาษใช้แล้ว โดยพนักงานจิตอาสารุ่นแรกจำนวน 30 คน รับหน้าที่เรียนรู้เทคนิคการทำเก้าอี้ต้นแบบ และนำความรู้มาแบ่งปัน ถ่ายทอดต่อให้แก่เพื่อนพนักงานภายในองค์กร แบบเพื่อนสอนเพื่อน และได้ใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานร่วมกันทำสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังจุดประกายให้พนักงานได้เห็นคุณค่าต่อกระดาษ แม้เศษกระดาษใช้แล้วเพียง 1 ชิ้น แต่ในเชิงคุณภาพสามารถนำกลับมาเพิ่มมูลค่าได้ SCBLIFE คาดหวังว่า จะช่วยกันผลิตเก้าอี้เพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนให้ได้จำนวน 100 ตัว ภายในปีนี้ เพื่อส่งมอบให้แก่ หน่วยพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลศิริราช สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

นางอุบลรัตน์ ชุนเจริญ หรือ ป้าติ๊ก หัวหน้ากลุ่มงานเวชนิทัศน์ สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ”สถาบันราชานุกูล เป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลปัญญาอ่อนแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาในโรงเรียนพิเศษเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาภาระการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีปัญหาพิการซ้ำซ้อน ให้มีความปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตประจำวัน สถาบันจึงได้คิดค้นวิธีการผลิตเก้าอี้ต้นแบบด้วยเทคนิคเปเปอร์ มาเช่ เพื่อขยายความรู้และวิธีการทำให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานพิการซ้ำซ้อน และขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถนำเทคนิคการผลิตเก้าอี้แบบนี้ ไปทำใช้ได้ด้วยตนเอง”

“โดยปัจจุบันเก้าอี้เปเปอร์ มาเช่ เพื่อน้องผู้พิการซ้ำซ้อน ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง และทางสถาบันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กลุ่มจิตอาสาของ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เห็นคุณค่าและความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการน้องผู้พิการซ้ำซ้อน โดยนำกระดาษเอกสารใช้แล้วในสำนักงาน มาดัดแปลง ประดิษฐ์เป็นเก้าอี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และ ในอนาคตสถาบันคาดหวังจะขยายผลกลุ่มจิตอาสาไปยังจังหวัดอื่นๆ ของประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย” ป้าติ๊กกล่าวเสริม

“เราทุกคนสามารถช่วยลดปริมาณขยะ ลดการตัดไม้ และลดการใช้ทรัพยากรลงได้ เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด SCBLIFE เชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำเก้าอี้ นอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระดาษรีไซเคิล และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องผู้พิการซ้ำซ้อนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนพลังบวกในตัวพนักงาน กระตุ้นการคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ไอเดีย ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าต่อบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่เพียงแค่การให้ แต่มันเกิดจากรากฐานความคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน” นายวิพล กล่าวทิ้งท้าย