SCBLIFE ใส่ใจโลก รวมพลังลดใช้พลังงาน
 
19/06/2014

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE (ที่1 จากซ้าย) เดินหน้าสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดตัวกิจกรรมผ่านโครงการ “ลด ปลด ปิด” SCBLIFE รวมพลังลดใช้พลังงาน อีกหนึ่งในแนวทาง CSR In-Process ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Saving For Life” ของบริษัท ต่อยอดจากโครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและตัวแทนทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้า และกระดาษที่มีอยู่จำกัดอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายในองค์กร สอดคล้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา