ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ My SCBLIFE
ผู้ขอใช้บริการตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ "เว็บไซต์ของ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" ที่จัดทำขึ้นโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คำจำกัดความ
 • "ผู้ใช้บริการ" หมายถึงผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติและได้รับความยินยอมจาก
  ทางบมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ให้ใช้บริการออนไลน์สำหรับลูกค้า บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอใช้บริการออนไลน์ดังกล่าว
 • "SCBLIFE" หมายความถึง บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 • "รหัสผ่าน (Password)" หมายถึงรหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นตามเงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน (Password) ข้อแนะนำของ SCBLIFE เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการ My SCBLIFE
 • "รหัสประจำตัว (USER ID)" หมายถึง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ใช้ลงทะเบียนสมัครใช้ของผู้ใช้บริการ
 • บริการ My SCBLIFE หมายถึงการให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความธุรกรรม, บริการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย, รายละเอียดผลิตภัณฑ์, บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้า, และบริการอื่นๆ ที่ SCBLIFE จะกำหนดให้มีขึ้นในภายหน้า
เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อใช้บริการออนไลน์มีดังนี้
 • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ My SCBLIFE โดยใช้รหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่าน (Password)ของผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไข ในการเข้าใช้บริการ My SCBLIFE ที่ SCBLIFE กำหนด
 • ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาการใช้บริการโดยแจ้งให้ SCBLIFE ทราบ อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ SCBLIFE กำหนด
 • ผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสประจำตัว และรหัสผ่านนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีและไม่ควรเปิดเผยหรือมอบให้กับบุคคลอื่น และในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องจากการเปิดเผยหรือมอบให้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นนั้น SCBLIFE ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวง
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก รหัสผ่าน ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม หรือยกเลิกการใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ ผู้ใช้บริการต้องยกเลิกโดยแจ้งมายัง SCBLIFE เท่านั้น
 • การใช้บริการใดๆ ในบริการ My SCBLIFE หากกระทำโดยใช้รหัสประจำตัว (USER ID) และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่ SCBLIFE กำหนดไว้ในคู่มือ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ ให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ และผูกพันผู้ใช้บริการและ SCBLIFE ได้ตามกฎหมาย ซึ่งโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ โดยให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าโดยสุจริตหรือทุจริตก็ตาม เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้มีการพิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำหรือใช้บริการดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ SCBLIFE ไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการตกลงจะไม่นำเหตุดังกล่าวไปเป็นข้ออ้าง ยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องต่อสู้กับ SCBLIFE แต่ประการใดทั้งสิ้น
ขอบเขตการให้บริการและเงื่อนไข
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ผ่านเว็บไซต์ของ SCBLIFE ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ SCBLIFE กำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่ SCBLIFE จะได้กำหนดในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับ SCBLIFE เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงทุกประการ
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการให้บริการ My SCBLIFE ของ SCBLIFE ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งอาจไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้ SCBLIFE รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใดๆ ในขั้นตอนของการดำเนินการ
 • ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของ SCBLIFE หรือผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้าระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ My SCBLIFE ชำรุดขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา หรือเหตุอื่นอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ SCBLIFE รับผิดชอบ หรือยกเป็นข้ออ้างใดๆ ต่อ SCBLIFE แต่ประการใด
 • เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ SCBLIFE ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือที่ทำงาน หรือสถานศึกษา หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการนี้หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลังให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ SCBLIFE ติดต่อ สอบถาม เปิดเผยรายละเอียด หรือข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ SCBLIFE รับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการกับ SCBLIFE กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดย SCBLIFE ไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการอีกครั้ง แต่อย่างใดทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการนี้ หรือมิได้ใช้บริการใดๆ กับ SCBLIFE แล้วก็ตาม
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและยินยอมที่จะปฎิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมที่ SCBLIFE ประกาศผ่านทางออนไลน์ หรือทางช่องทางอืนๆ ตามที่ SCBLIFE เห็นสมควร
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและยินยอมว่า SCBLIFE อาจยกเลิกรหัสประจำตัว (USER ID)และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการได้ตามที่เห็นสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือกระทำการใดต่อข้อมูลในบริการ My SCBLIFE รวมทั้งนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SCBLIFE ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไปเปิดเผยหรือเผยแพร่หรือกระทำการใดที่อาจทำให้ SCBLIFE ได้รับความเสียหายได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก SCBLIFE
 • ผู้ใช้บริการห้ามใช้บริการ My SCBLIFE ในทางที่มิชอบ หรือหาประโยชน์อันหรือในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อความเสียหายต่อ SCBLIFE หรือต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการตกลงไม่ใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของ SCBLIFE โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SCBLIFE
 • เมื่อผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือใช้บริการข้อมูลกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ ผู้ใช้บริการต้องแจ้ง SCBLIFE ทราบทันที ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดในบริการ My SCBLIFE ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง SCBLIFE ในทันทีที่พบข้อผิดพลาดนั้นๆ ผ่านทางศูนย์ดูแลลูกค้า SCBLIFE
ข้อจำกัดความรับผิดของ SCBLIFE
SCBLIFE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ My SCBLIFE เว้นแต่ผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย หรือความสูญเสียนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ SCBLIFE อย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ใช้สำหรับผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อตกลงของ SCBLIFE อย่างเคร่งครัดเท่านั้น
SCBLIFE ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีดังนี้
 • ผู้ใช้บริการทราบถึงความผิดพลาดในการใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตในการทำธุรกรรม
 • เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ระบบการสื่อสาร หรือการคุกคามจากไวรัส
 • ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ ข้อตกลงการใช้ของ SCBLIFE
 • ความล่าช้า หรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ของผู้ใช้บริการ
 • ความล่าช้า หรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก ระบบคอมพิวเตอร์ของ SCBLIFE
 • ความล่าช้า หรือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
เงื่อนไขอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า SCBLIFE สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมหรือยกเลิกบริการต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิ การเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน ของระบบข้อมูลลูกค้า การแจ้งข่าวสารทางอีเมล และ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่ง SCBLIFE จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอินเตอร์เน็ต หรือ ประกาศของ SCBLIFE หรือสื่อใดๆ ตามที่เห็นสมควร
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ SCBLIFE เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้หรือทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดไป ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศดังกล่าวจะมีกฏหมายในลักษณะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ก็ตาม เพื่อการส่งเสริมการขาย หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ของบริษัท โดยสามารถติดต่อผ่านทาง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้านและมือถือ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้มีการเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ไม่ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ เพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ หรือ SCBLIFE
 • การใช้บริการ My SCBLIFE หรือ การตีความข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการใช้บริการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 • ข้าพเจ้าได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ My SCBLIFE ของ SCBLIFE โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ ยอมรับและตกลงผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ My SCBLIFE ยอมรับและตกลงผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ My SCBLIFE ตามที่ระบุ ข้างต้นทุกประการ
หมายเหตุ เนื่องด้วยการใช้บริการ My SCBLIFE ของ SCBLIFE เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ และข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยตรง ดังนั้น ก่อนลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับบริการโปรดศึกษาเงื่อนไขการเข้ารับบริการโดยละเอียด
 
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.