คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ซ่อน
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
  (ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)
 • นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์
  (รองประธานกรรมการ)
 • นายอุทิศ ธรรมวาทิน
  (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
  (กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
  (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)​
 • นายวีระชัย ตันติกุล
  (กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
 • นายณรงค์ ศรีจักรินทร์
  (กรรมการ)
 • นายสารัชต์ รัตนาภรณ์
  (กรรมการ)
 • นางกิตติยา โตธนะเกษม
  (กรรมการ)
 • นายเสถียร เลี้ยววาริณ
  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมการจัดการ
แสดง
คณะกรรมการชุดย่อย
แสดง
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ: วันที่ 21-22 ก.ค 61 ปิดทำการ
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.