ประกาศของบริษัท

ประกาศอัตราดอกเบี้ย


 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั้งต้น และอัตราเงินปันผล ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ของแบบประกันชีวิต “ประกันเพราะอุ่นใจ SCB I – Plus” หรือ “สะสมทรัพย์ 15/1 มีเงินคืน 2% (มีเงินปันผล)” สำหรับระยะเวลาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561
   > ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 1/2559 
  บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสะสมประจำปี 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2559 เป็นต้นไป ที่อัตราร้อยละ 2 ต่อปี หรือจนกว่าบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 2/2558
  บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสำหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯ เพื่อสะสมประจำปี 2558 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ที่ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี
 • ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินคืนรายงวดตามกรมธรรม์  (กรณีคงไว้กับบริษัทฯ) 1/2558
  บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดจะจ่ายสาหรับเงินคืนรายงวดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณีคงไว้กับบริษัทฯเพื่อสะสมประจำปี 2558 มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558 ที่ อัตราร้อยละ 2 ต่อปี