นโยบายเพื่อสังคม
 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เป็นหนึ่งในสถาบันธุรกิจประกันและการเงินชั้นนำ ดำเนินกิจการภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ ตระหนักดีว่าการวางแนวทางปฏิบัติที่ดีคือจุดเชื่อมโยงของการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตที่ยั่งยืนของสังคม บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อตอบสนองพันธกิจทางสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างโอกาสด้านต่างๆ โดยอาศัยศักยภาพของธุรกิจในการขับเคลื่อน (Social Opportunity) ภายใต้กรอบนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ทิศทางการเติบโตของ CSR (Corporate Social Responsibility) เปลี่ยนแปลงไปจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After Process) เช่น การบริจาคและการมีส่วนร่วมของจิตอาสา แต่ในขณะนี้บริษัทฯ ได้ริเริ่มและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR In Process) มากขึ้น โดยมีประเด็นทางสังคมเป็นตัวตั้ง เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจประกันและการเงิน ที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR for Sustainability) เป็นกรอบกำหนดทิศทางด้านนโยบาย CSR ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สะท้อนคุณค่าดังกล่าว ผ่านวิสัยทัศน์องค์กรคือ “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” และเป็นที่มาของการสร้างหลักประกันด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “คู่แท้ ดูแลทั้งชีวิต”

ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ: วันที่ 21-22 ก.ค 61 ปิดทำการ
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.