โครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต
 

เพื่อสานต่อนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการปลูกป่าทดแทนที่ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้ทำต่อเนื่องตลอด 5 ปีเต็ม ในปี 2556 ได้เปิดตัวโครงการ SCBLIFE กระดาษให้ชีวิต (Think Before Print) รณรงค์ให้พนักงานและตัวแทนทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วิธีคิด ไปจนกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นมาตรการจัดทำ CSR เชิงลึก หรือ CSR In Process โดยบริษัทได้หยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทำอย่างเป็นรูปธรรมและให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดคือ การรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกการประหยัดทรัพยากรเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระดาษและใช้กระดาษในกระบวนทำงานอย่างเต็มคุณค่า พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการตัดไม้ทำลายป่าในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกระดาษ พร้อมจัดแคมเปญประกวด โครงการลดการใช้ปริมาณกระดาษในขั้นตอนการทำงาน ของพนักงานทุกส่วน เพื่อเป้าหมายลดปริมาณการใช้กระดาษของทั้งปีลง 30% และจากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม 2556 – มิถุนายน 2557 ยอดการใช้กระดาษ A4 ลดลงเกินเป้าหมาย 36%

นอกจากนี้แล้ว SCBLIFE ยังได้จัดแคมเปญรณรงค์รับบริจาค กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อนำไปทำ สมุดทำมือ โดยมีเป้าหมาย 500 เล่ม และกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อนำไปต่อยอดทำเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ ให้น้องๆ พิการซ้ำซ้อนที่บ้านประชานุกูลในปี 2557 ต่อไป