โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้แก่ชุมชน ทั้งด้านการเงิน ทรัพยากร องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันขยายผลการดำเนินงานมายังโรงเรียนแห่งที่ 2 คือ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (2553-ปัจจุบัน) มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงโบราณ ซึ่งเป็นผ้าทอด้วยมือและใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่น ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทจึงนำเอาจุดแข็งในภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นให้มีรายได้เสริม พึ่งพาตนเองได้ ลดการโยกย้ายถิ่นฐานมาทำงานในเมืองใหญ่

ในปี 2555 บริษัทกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม “ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านยางน้ำกลัดใต้” โดยมีการระดมเครือข่ายมาให้คำปรึกษาด้านกระบวนการและการจัดการ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการออกแบบสินค้าและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย สำหรับแผนงานปีต่อๆ ไป บริษัทยังคงร่วมกับชาวบ้านและเครือข่ายร่วมกันพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างผลิตภัณฑ์โอทอปในชุมชนและการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน เดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา SCBLIFE ได้พาคณะครูนักเรียน และ ผู้นำชุมชน บ้านยางน้ำกลัดใต้ เข้าไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.ชลบุรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมๆ ไปกับพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพของพวกเขาให้นำไปใช้ได้จริง ทั้งในสภาพท้องถิ่นและในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยัง มีการพัฒนาและปลูกฝังจริยธรรม ความมีจิตอาสาให้กลับไปยังชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน นอกเหนือจากเน้นพัฒนาด้านการศึกษาเท่านั้น โรงเรียนมีชัยพัฒนายังมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้พวกเขา เข้าใจถึงการขจัด ความยากจน ความเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกันทางเพศ และพวกเขาจะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า นักเรียนของเรามาจากครอบครัวชนบทที่ยากจนในจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ) พวกเขาได้คัดเลือกเข้าเรียนผ่านระบบการจับฉลากโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีได้เมื่อได้รับการอบรมที่ดีและมีทรัพยากรที่เพียบพร้อม วัตถุประสงค์หลักของการพากลุ่มชุมชน ครู และ นักเรียน โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ไปดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแบบใหม่ ควบคู่กับการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม และมีแนวทางการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยที่มาของรายได้อยู่ในรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ยั่งยืน และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้

กิจกรรมแปลงเกษตรสร้างสรรค์ (ตามรอยวิถีพอเพียง)
จากการศึกษาดูงานการจัดการโรงเรียนแบบวิถีพอเพียงจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไผ่นอกกอ ของดร. มีชัย วีระไวทยะ) และ โครงการแปลงเกษตรพอเพียง ในพื้นที่จำกัด โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้จึงได้จัดทำ โครงการ “ผักสวนครัวประหยัดพื้นที่ มีไว้กินใช้” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การปลูกผักหลายชนิดบนพื้นดินเดียวกัน โดยใช้ภาชนะ และวัสดุเหลือใช้ อย่างขวดพลาสติก ถุงดำ แก้วน้ำอัดลมกระป๋อง ถัง ยางรถยนต์ ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่จำกัด ทำให้พืชเกิดการอาศัยพึ่งพากันตามธรรมชาติ ขจัดปัญหาพื้นที่ในการเพาะปลูกและการแย่งแหล่งอาหาร เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อีกด้วย โรงเรียนได้จัดโครงการปลูกผักสวนผสมแบบประหยัดพื้นที่ขึ้น บนทางเท้า เชื่อมระหว่างอาคารเรียน โดยจัดทำเป็นหลังคาโค้ง ปลูกพืชสวนครัวประหยัดพื้นที่ให้เลื้อยพันหลังคาด้วยผักต่างชนิดเช่น ต้นฟักแฟง บวบ มะระจีน ดอกอัญชัน เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนำไปรับประทาน และใช้เป็นร่มเงาสำหรับนักเรียนบนทางเท้าในการเดินระหว่างอาคารเรียน นอกจากนี้ ยังจัดทำสวนหย่อมพืชสวนครัวที่ลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดย ปลูกพืชสวนครัวประหยัดพื้นที่ เป็นการประดับสถานที่ให้สวยงาม และนำผลผลิตไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน เช่น ผักบุ้ง มะเขือ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง พริก เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังเป็นการตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม และเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอีกด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ากะเหรี่ยงสู่ OTOP โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ แห่งนี้มีคุณลักษณะเด่นเรื่องการผลิต และ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SCBLIFE ตั้งแต่ปี 2553 แล้วนั้น ปัจจุบัน โรงเรียน และ ชุมชน ได้พัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยงจากผ้าหน้าแคบ ใช้การทอแบบกี่เอว และใช้เวลาในการผลิตนาน ราคาสูง เป็นผ้าทอกะเหรี่ยงแนวใหม่ทอด้วยกี่กระตุก ต้นทุนต่ำ ได้ผ้าหน้ากว้าง สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ SCBLIFE ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทเป็นคุณ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจักรเย็บผ้า Elvira ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด อาทิเช่น ตุ๊กตาหมอนนกฮูก กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าถือสตรี รองเท้าเดินในบ้าน นาฬิกาแขวน หมอนอิง ที่ใสกุญแจ ฯลฯ ซึ่งทางโรงเรียน และชุมชนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ได้ฝึกฝนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้าสู่ OTOP ได้อย่างสมความตั้งใจ
การจัดทำบัญชี และ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน เป็นอีกภาคีหนึ่งในการพัฒนาโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของ SCBLIFE ซึ่งทางสถาบัน ได้เริ่มต้นโครงการการอบรม และจัดทำบัญชีของกลุ่มชุมชน การคำนวณราคาต้นทุนของสินค้า การจัดการ และ การวางแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเริ่มต้นจากพื้นที่รอบๆตัว เช่นโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี การออกร้านจัดจำหน่ายสิ้นค้า การจัดทำหีบห่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุที่ต้นทุนต่ำ และ สวยงาม