โครงการอบรมวางแผนทางการเงิน “เพราะรักจึงจัดให้”
 

การวางแผนทางการเงิน เป็น รากฐานในการดำเนินชีวิต และ เป็น Core Business ของธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้นนโยบายการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ของ SCBLIFE จึงมุ่งเน้นที่เรื่องของการวางแผนทางการเงินตอบโจทย์ความเชี่ยวชาญด้านการเงินขององค์กร

SCBLIFE เชื่อว่า กลุ่มเป้าหมายทางการรับผิดชอบทางสังคม ควรเริ่มจากสังคมใกล้ นั่นก็คือ กลุ่มพนักงาน และ ครอบครัวของพนักงานก่อน เพราะพนักงาน เป็นกลไกลสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไป นอกจากนี้พนักงานยังเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ ขององค์กร สร้างคุณค่าให้แก่แบรนด์ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืน และส่งผลสำเร็จย้อนกลับไปในธุรกิจทุกส่วนงาน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังวินัยในด้านการวางแผนทางการเงิน ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้กลุ่มพนักงานของ SCBLIFE เป็นกลุ่มนำร่องผู้ที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน และขยายสู่สังคมในวงกว้างได้