กิจกรรมเพื่อสังคม
 

LEARNING FOR LIFE


ที่ SCBLIFE เราเชื่อว่าการสื่อสารกับพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และรับทราบแนวทางนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงมุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบในกระบวนการของธุรกิจ (CSR In Process) มากกว่าการรับผิดชอบนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR After Process) นั่นจึงเกิดเป็นโครงการ CSR Communication เพื่อสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรูปแบบ infographic เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นSAVING FOR LIFE


SCBLIFE มีนโยบายที่เน้นในเรื่องประหยัดทรัพยากร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากในองค์กร เราใช้ทรัพยากรในกระบวนการทำงานของเราอย่างเต็มคุณค่า ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่จำเป็น เพราะ ภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ไม่ใช่แก้เพียงแค่คนใดคนหนึ่ง ตลอดจนเรามีกระบวนการรีไซเคิล เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรนั้นๆได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและเศรษฐกิจอีกด้วยPLANNING FOR LIFE


เราตระหนักดีว่า ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากความมั่นคงนั้น ไม่ได้เริ่มจากพนักงานใน องค์กรของเราเอง เราจึงจัดให้มีการอบรมการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยในด้านการเงิน และส่งผลให้พนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงานมีความเข้มแข็งทางการเงิน สามารถขยายสู่สังคมในวงกว้าง ได้อย่างยั่งยืน สามารถสะท้อนมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรGIVING FOR LIFE


เราเชื่อว่าการแบ่งปันเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ขาดโอกาส หรือยากไร้ทั้งด้านทุนทรัพย์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ โดยที่ SCBLIFE เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะช่วยต่อยอดให้กับชุมชนในแต่พื้นที่ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้เองในอนาคต ดังนั้น การแบ่งปันความรู้จึงมีค่ามากกว่าการบริจาคเป็นทรัพย์หรือสิ่งของ เพราะความรู้ที่เพียบพร้อมและการอบรมเสริมความรู้ที่ดี จะทำให้ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเติบโตและมีคุณค่าต่อประเทศ