WHY SCBLIFE?
 
เพราะเราเชื่อ ว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ในการตอบสนองทุกความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราจึงใส่ใจทุกความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน อันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตและแข็งแรง
SCBLIFE ตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้กับพนักงาน ผ่านการบริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ที่ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของพนักงาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้

 

 เพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน” สำคัญที่สุดสำหรับเรา