LIVE AT SCBLIFE
 

LIVE AT SCBLIFE

ที่ SCBLIFE พนักงานทุกคน คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดูแลครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัว รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร