SCB Multi Care Multi Claims
 

ฟรี! รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท หรือเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
หากเข้ารับการรักษาใน ICU จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำประกันชีวิตระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
รับความคุ้มครอง 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ
สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย รับความคุ้มครองถึง 30 มิถุนายน 2563

 

หมายเหตุ ● ความคุ้มครองเฉพาะการเข้ารักษาใน ICU จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก โดยจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว แต่สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ● รับความคุ้มครองตามแคมเปญทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย ● ขอสงวนสิทธิ์มอบให้กับลูกค้าประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย ทั้งลูกค้าใหม่และผู้ถือกรมธรรม์ปัจจุบัน 10,000 ท่านเท่านั้น ● บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาก่อนการขอเอาประกันภัยทุกกรณี ● สงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองเป็นรายบุคคลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

 จุดเด่น

 • โรคร้าย เคลมได้หลายครั้ง
  • จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
   (ครั้งที่ 1 จ่าย 100%  ครั้งที่ 2 จ่าย  110%  ครั้งที่ 3  จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • จ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ครั้ง* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง
   (จ่ายครั้งละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • ไม่เจอโรคร้าย คืนเบี้ยเต็มจำนวน
  เมื่อมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาอายุครบ 75 ปี และไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

 • หยุดจ่ายเบี้ย เมื่อเคลมใหญ่ แต่คุ้มครองต่อจนครบสัญญา
  หยุดชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรก และยังได้รับความคุ้มครองต่อจนถึงอายุ 75 ปี
 • แบ่งเบาภาระ ระหว่างเจ็บป่วย**
  บริการสนับสนุนระหว่างการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ตัวอย่างเช่น บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน บริการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการจัดหาวิกผม เป็นต้น
 • กรณีเสียชีวิต จ่ายผลประโยชน์ที่มากกว่า
  ระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยฯ ทั้งหมดที่ชำระมา หรือ มูลค่าเวนคืนตามตารางกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับจำนวนใดที่ให้ผลประโยชน์กับคุณมากกว่า
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น

สอบถามเพิ่มเติม

 

  *หมายถึง

 • การจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะจำกัดเพียงหนึ่งโรคร้ายแรงต่อกลุ่ม แต่ละครั้งต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และระยะห่างระหว่างการได้รับวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงในแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน

 • หากได้รับวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งครั้งหลังเป็นโรคร้ายแรงคนละระดับ อีกทั้งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือคนละกลุ่ม ภายในระยะเวลา 90 วัน
  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงสำหรับครั้งหลังเป็นจำนวนเงินภายหลังหักด้วยผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้นถึง
  ระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้วในครั้งก่อนหน้า และบริษัทจะถือว่าสิทธิ์การเรียกร้องผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางจากกลุ่มนั้นยังคงอยู่

 • หากได้รับวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งครั้งหลังเป็นโรคร้ายแรงระดับเดียวกัน อีกทั้งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือคนละกลุ่ม ภายในระยะเวลา 90 วัน
  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพียงจำนวนเดียวและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงบริการสนับสนุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  


5 กลุ่มโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

 
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 1
โรคมะเร็ง
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 2
โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ
สำคัญ
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 3
โรคที่เกี่ยวกับระบบ
หมุนเวียนโลหิต
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 4
โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท
กลุ่มโรคร้ายแรงที่ 5
โรคอื่น ๆ
 
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น

สอบถามเพิ่มเติม

 

ตัวอย่าง

เพศชาย อายุ 35 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (รายปี)

รายละเอียด เบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000
ค่าเบี้ยฯ ต่อปี 232,830
รวมค่าเบี้ยฯ (10 ปี) 2,328,300
รายละเอียดค่าเบี้ยฯ แบ่งเป็น
1. ค่าเบี้ยฯ ส่วนความคุ้มครองชีวิต
(ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท)
99,120
2. ค่าเบี้ยฯ ส่วนความคุ้มครองสุขภาพ และอื่น ๆ  
- ส่วนของความคุ้มครองโรคร้ายแรง
(ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท)
129,660
- ส่วนของการยกเว้นค่าเบี้ยฯ 4,050
ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับ

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ระดับรุนแรง

ครั้งที่ 1     100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท
ครั้งที่ 2     110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3,300,000 บาท
ครั้งที่ 3     120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 3,600,000 บาท
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ระดับต้นถึงระดับปานกลาง
ครั้งที่ 1     20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท
ครั้งที่ 2     20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท
ครั้งที่ 3     20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 600,000 บาท
กรณีเสียชีวิต
รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง
1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. เบี้ยฯ ที่ชำระมาทั้งหมด
3. มูลค่าเวนคืนตามตารางกรมธรรม์
กรณีมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา
(เท่ากับค่าเบี้ยฯ ทั้งหมดที่จ่ายมา)
2,328,300 บาท
 
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น

สอบถามเพิ่มเติม

 
 
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง
1.1 ระดับรุนแรง ครั้งที่ 1 : จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครั้งที่ 2 : จ่าย 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครั้งที่ 3 : จ่าย 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(จำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงต่อกลุ่มและแต่ละครั้งต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน)
สำหรับการเรียกร้องสินไหมในแต่ละครั้ง ระยะห่างของการตรวจพบแต่ละโรคของแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาจะต้องมากกว่า 90 วัน
1.2 ระดับต้นถึงระดับปานกลาง ครั้งที่ 1 : จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครั้งที่ 2 : จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครั้งที่ 3 : จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(จำกัดเพียง 1 โรคร้ายแรงต่อกลุ่มและแต่ละครั้งต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน)
สำหรับการเรียกร้องสินไหมในแต่ละครั้ง ระยะห่างของการตรวจพบแต่ละโรคของแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาจะต้องมากกว่า 90 วัน
2. ผลประโยชน์อยู่ครบกำหนดสัญญา 100% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระมา
(หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงเลยจนครบสัญญา)
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ค่าที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือ เบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ มูลค่าเวนคืนตามตารางกรมธรรม์ 
4. หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยทันที หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรก
บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้ที่เหลือทั้งหมด และความคุ้มครองยังคงอยู่จนถึงอายุ 75 ปี
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
อายุรับประกันภัย 1 วัน – 60 ปี 1 วัน – 55 ปี 1 วัน – 50 ปี 1 วัน – 45 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ-สูงสุด 300,000 – 20,000,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 10 15 20
ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 75 ปี
เงื่อนไขการรับประกันภัย - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยบุคคลลักษณะเฉพาะ (เช่น สตรีมีครรภ์ ภิกษุ บุคคลบนพื้นที่ราบสูง ชาวต่างชาติ ฯ)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิรับประกันภัยตามเกณฑ์การตรวจสุขภาพเฉพาะของแบบประกัน SCB Multi Care Multi Claims
วิธีการรับประกันภัย เป็นแบบตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)
ขั้นอาชีพที่รับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1-3
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้
วิธีชำระเบี้ยฯ รายปี /ราย 6 เดือน /ราย 3 เดือน /รายเดือน
ผลประโยชน์ทางภาษี ลดหย่อนภาษีได้ ตามสิทธิและเงื่อนไขตามประกาศกรมสรรพากร
 
 
คำนวณเบี้ยเบื้องต้น

สอบถามเพิ่มเติม

 
 /ImageUpload/HtmlContents/276a98ca-321e-44d6-bee2-d7d6f28d8ccf.pdf

หมายเหตุ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ ฉบับที่ 315
 • ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อต้องแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยตามความจริงทุกประการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตามสัญญา

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อนายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
 • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง