ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
อุ่นใจทุกการรักษาแบบเหมาจ่าย 
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
  • รับความคุ้มครองในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
  • คุ้มครองทุกที่ ทั่วโลก อยู่ที่ไหนก็ได้ความคุ้มครอง
ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
รายละเอียด ผลประโยชน์
แบบประกันชีวิต ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 60 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย สัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุครบ 80 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 80 ปี
แผนความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครองสุขภาพ 1 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้ ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB)
วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด/ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย
Silver
1,000,000
Gold
1,500,000
Platinum
3,000,000
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล) คุ้มครองทั่วโลก
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล/วัน(a) 2,000 3,000 5,000
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษา/วัน (ไม่เกิน 150 วัน)(b) 2,000 3,000 5,000
1.3 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก หรือ ไอ.ซี.ยู (ICU)(a) เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี
1.4 ค่าผ่าตัด
1.5 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และตรวจในห้องปฏิบัติการ(c)
1.6 ค่ายากลับบ้าน (ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล และบริษัทคุ้มครองให้เพียงครั้งแรกครั้งเดียวในกรณีที่เป็นเคลมต่อเนื่อง)(b)
1.7 ค่ารถพยาบาล
1.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
1.9 ผลประโยชน์เงินคืน กรณีไม่เคลมผลประโยชน์จากบริษัท(d) (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีกรมธรรม์) 4,000/ครั้ง 6,000/ครั้ง 10,000/ครั้ง
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) คุ้มครองทั่วโลก
2.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 24 ชม.)/ปีกรมธรรม์ 10,000
-
15,000
(ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
กรณีเจ็บป่วยทุกกรณี)
30,000
(ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง
กรณีเจ็บป่วยทุกกรณี)
2.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทุกกรณี/ปีกรมธรรม์
2.3 ค่าผ่าตัดผู้ป่วยนอก เหมาจ่ายตามจริง
ไม่เกินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 200,000 300,000 500,000
 
* สำหรับแผนความคุ้มครอง 3,000,000 บาท
** ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก
 
(a) 1.1 + 1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(b) ต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(c) ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
(d) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมผลประโยชน์ใดๆในข้อ 1.1-1.8 โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 1 ครั้งตามแผนความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
/ImageUpload/HtmlContents/891db92c-c8c8-4d5b-a53a-f41b54016411.pdf

หมายเหตุ:
• เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
• กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต (ตามปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต) หรือตามมูลค่าเงินเวนคืนในตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักที่ชำระมา แล้วแต่จำนวนใดมากกว่ากัน
• สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ (รวมทุกช่องทางการขาย)
• บริษัทฯ อาจเรียกตรวจสุขภาพ และ/หรือขอเอกสารเพิ่ม และ/หรือ เพิ่มเบี้ยประกันภัย และ/หรือสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย หากพบว่าผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ หรือเจ็บป่วยมาก่อนทำประกันภัย
• สัญญาเพิ่มเติมสามารถชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องได้จนครบอายุ  80 ปี
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
• แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อนายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง