ประกันเพราะห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง
ประกันเพราะห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์ "ประกันเพราะห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง"
•  ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม*สูงสุด 900,000 บาท และโรคมะเร็งระยะลุกลาม*สูงสุด 3,000,000 บาท**
•  ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
•  ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรก
•  รับเงินครบกำหนดสัญญา หรือ กรณีเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 1,500,000 บาท**
หมายเหตุ :
*ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมะเร็งระยะไม่ลุกลามและมะเร็งระยะลุกลามอาจจะเป็นอวัยวะเดียวกันหรือต่างอวัยวะกันได้
**ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1,000,000 แผน 3,000,000
สัญญาหลัก 65/65 เสียชีวิตทุกกรณี 500,000 บาท 1,500,000 บาท
ครบกำหนดสัญญา 500,000 บาท 1,500,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง มะเร็งระยะไม่ลุกลาม* 300,000 บาท 900,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม* 1,000,000 บาท 3,000,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 5,000 บาท ต่อ วัน
(สูงสุด 600 วัน**)
5,000 บาท ต่อ วัน
(สูงสุด 600 วัน**)
มะเร็งระยะลุกลาม 5,000 บาท ต่อ วัน
(สูงสุด 600 วัน***)
5,000 บาท ต่อ วัน
(สูงสุด 600 วัน***)
สัญญายกเว้นอัตราเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง มะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง คุ้มครอง
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
รายละเอียด ผลประโยชน์
อายุรับประกันภัย 1 วัน – 55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย จนถึงอายุ 65 ปี
จำนวนปีที่ชำระเบี้ย เบี้ยสัญญาหลัก/เบี้ยสัญญาเพิ่มเติมชำระต่อเนื่องถึงอายุ 64 ปี
(คุ้มครองต่อเนี่องจนอายุครบ 65 ปี)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท / 1,500,000 บาท
วิธีชำระเบี้ย รายปี / ราย 6 เดือน/ ราย 3 เดือน/ รายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมที่บังคับรวม ในแบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง (RDDF)
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันเนื่องจากโรคมะเร็ง (OHBE)
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง (RWP6)  
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามแผนการประกันภัยได้ 
ขั้นอาชีพที่รับประกันภัย ขั้นอาชีพ 1 - 3
วิธีการรับประกันภัย เป็นแบบตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)
ซื้อได้สูงสุด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
ข้อตกลงคุ้มครอง บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ในกรณีที่วันวินิจฉัยโรคจะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เท่านั้น
คำนวณเบี้ยประกันภัย คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
/ImageUpload/HtmlContents/731079c6-f937-4b2d-8c02-b68fd47642c5.pdf

หมายเหตุ :
* ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามหรือระยะลุกลามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาก่อน
** ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเนื่องจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามคร้งแรก จะให้ความคุ้มครองสูงสุด 600 วัน และไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือภาวะผิดปกติที่เกิดจากการรักษาโรค
*** ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเนื่องจากโรคมะเร็งระยะลุกลามจะให้ความคุ้มครองสูงสุด 600 วัน นับจากวันที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามคร้งแรก และไม่คุ้มครองกรณีที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือภาวะผิดปกติที่เกิดจากการรักษาโรค

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
 
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.