SCB PA HAPPY PLUS

 จุดเด่น

 • ไร้กังวล กับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มั่นใจ ใช้ชีวิตเต็มที่ด้วยความคุ้มครองทั่วโลก
 • ไม่ยุ่งยาก เลือกได้ตามแบบที่พอใจ
 • จ่ายสบาย ชำระเบี้ยฯ เบาๆ เพียงครั้งเดียว
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ตัวอย่างความคุ้มครอง SCB PA HAPPY PLUS แบบมีค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
300,000
แผน 2
500,000
แผน 3
1,000,000
แผน 4
3,000,000
แผน 5
5,000,000
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) อันเนื่องมาจาก
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป หรือ 300,000 500,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000
1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย หรือ 150,000 250,000 500,000 1,500,000 2,500,000
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ 30,000 50,000 100,000 300,000 500,000
1.4 การก่อการร้าย 300,000 500,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสาธารณะ รับเพิ่ม 1 เท่า จากผลประโยชน์ข้อ 1
3. กรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส เสียชีวิตในอุบัติเหตุเดียวกัน (คู่สมรสไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์ แต่ต้องจดทะเบียนสมรสกับผู้เอาประกันภัย) รับเพิ่ม 1 เท่า จากผลประโยชน์ข้อ 1
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติม ค่าชดเชยสำหรับการดำรงชีพ กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ. 1)
รวมเป็นจำนวนเงิน
18,000 30,000 60,000 180,000 300,000
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติม ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาหรือบุตร กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สายตา (อบ. 1)
รวมเป็นจำนวนเงิน
18,000 30,000 60,000 180,000 300,000
6. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 15,000 50,000 100,000 300,000 300,000
เบี้ยประกันภัย (บาท)
กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชาย – หญิง ทุกอายุ
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 1,400 1,900 3,200 8,000 10,900
พิเศษ หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ ปีที่ 2 ผลประโยชน์ข้อ 1, 2 และ 3 จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น 10% (และจะคงที่ตลอด
ในปีต่อๆ ไป หากมีการชำระเบี้ยฯ ต่อเนื่องทุกปี)
 
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุรับประกันภัย 20 – 75 ปี
(สามารถต่ออายุรับประกันภัยได้ถึงอายุ 90 ปี)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
ชั้นอาชีพที่รับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 - 4
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อได้
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
ผลประโยชน์ทางภาษี ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน 
คำนวณเบี้ยประกันภัย คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
/ImageUpload/HtmlContents/2896ad38-55c3-4330-a5c8-7a4c85f072a9.pdf

หมายเหตุ
 • SCB PA HAPPY PLUS เป็นชื่อทางการตลาด
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูล เพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญา

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อนายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
 • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง