PA Double Care
 • จ่ายเบาแต่คุ้มค่า เริ่มต้นเพียง 1,299 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 2 เท่า นานสูงสุด 7 ปี (สำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ)
 • บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
 • รับเงินชดเชยรายได้เนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน ICU รับ 2 เท่า
 • สิทธิพิเศษ ไม่ต้องสำรองจ่าย...ด้วย PA CARD
PA Double Care
อายุที่รับประกันภัย 20 ปี – อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 65 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 – 7 ปี
แผนการประกันภัย 5 แผน ดังนี้ 300,000 บาท / 500,000 บาท / 800,000 บาท / 1,000,000 บาท / 1,200,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี* 15,000 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ**
 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุ
 • 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุสาธารณะ
 • 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนการประกันภัยที่ลูกค้าเลือก
การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
สูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลต่อวันจากอุบัติเหตุ
 • กรณีผู้ป่วยใน 500 บาท
  (รวม ICU สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง)
 • กรณีผู้ป่วยในห้อง ICU 1,000 บาท
  (สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง)
ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะบางส่วนจากอุบัติเหตุ
 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสูญเสียมือ 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ ข้อเท้า 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตา 2 ข้าง หรือ รวมกัน 2 ข้าง
 • 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสูญเสียมือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือ ข้อเท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า หรือ สายตา 1 ข้าง
เบี้ยประกันภัย ไม่ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
แบบ PA Double Care เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

* ยกเว้นฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

** อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลต่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยโดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

/ImageUpload/HtmlContents/c4648baf-b96e-4271-b7e1-a8953b83e7fc.pdf

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

 

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
 • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง