ประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ Health Extra
ประกันสินคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ Health Extra
• ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองยาวถึง 7 ปี
• ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1,020,000 บาท*
• ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหากเกิดการเจ็บป่วยระหว่างที่ยังผ่อนชำระเงินกู้อยู่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผน 2000 แผน 3000 แผน 4000 แผน 5000
ระยะเวลาคุ้มครอง (ปี) 1 – 7 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย ครั้งเดียว
สัญญาหลัก(จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง 10%)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี
50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกลุ่ม (GH001-GH035)
- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 120 วัน**) 2,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท
- ผลประโยชน์เพิ่มเติม ค่าห้อง ค่าอาหารสำหรับห้องผู้ป่วยหนัก หรือ ไอ ซี ยู - - - -
- ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล 25,000 บาท 30,000 บาท 35,000 บาท 40,000 บาท
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 75,000 บาท 100,000 บาท 125,000 บาท 150,000 บาท
- ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 7,500 บาท 10,000 บาท 12,500 บาท 15,000 บาท
- ค่าแพทย์วิสัญญี 7,500 บาท 10,000 บาท 12,500 บาท 15,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภายนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 7,500 บาท 10,000 บาท 12,500 บาท 15,000 บาท
- ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
- ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุด 120 วัน**) 1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท
ผลประโยชน์รวมสูงสุด** 487,500 บาท 669,000 บาท 862,500 บาท 1,020,000 บาท
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
รายละเอียด ผลประโยชน์
อายุรับประกันภัย 18 – 60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วไม่เกิน 65 ปี)
สัญญาหลัก กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบ “ชั่วระยะเวลา-1”
จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง (คุ้มครองชีวิต)
สัญญาเพิ่มเติม สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สามารถซื้อได้ตามแผนการประกันภัยมี 4 แผน
คือ แผน 2000 แผน 3000 แผน 4000 และ แผน 5000
การนับรวมสัญญาเพิ่มเติม เมื่อรวมกับช่องทาง Auto , Mortgage และ sSME
ต้องไม่เกิน 10,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 - 7 ปี
ลดหย่อนภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
ชั้นอาชีพที่รับประกันภัย รับประกันภัยชั้นอาชีพ 1-4
ผู้รับผลประโยชน์ (ตามลำดับ) 1. ธนาคาร-ผู้ถือกรมธรรม์ตามภาระผูกพัน
2. ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุในใบคำขอ
ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
หน่วย : บาท
อายุ แผน 3000 แผน 4000 แผน 5000
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
25 19,683 28,612 24,525 34,604 29,155 41,188
30 19,697 28,636 24,538 34,626 29,167 41,210
35 19,789 28,705 24,630 34,695 29,259 41,279
40 22,650 31,910 28,163 39,922 33,437 47,564
45 24,946 34,913 30,969 43,634 36,726 51,979
50 28,497 39,489 35,291 49,309 41,789 58,672
/ImageUpload/HtmlContents/8a57d529-bad0-41c5-a28b-2200e08104d1.PDF

หมายเหตุ :
* สำหรับแผน 5000
** ต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
 

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง