ประกันสินเชื่อบ้าน 10-30 ปี
  • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยความคุ้มครองลดหลั่นสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลดลง
  • เพิ่มความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สามารถเป็นมรดกหรือทุนการศึกษาให้กับทายาทหรือครอบครัว(ตามที่ระบุในกรมธรรม์)
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาหลักที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
ประกันสินเชื่อบ้าน 10-30 ปี
อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 75 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 - 30 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 100,000 บาท – สูงสุดไม่จำกัด
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย คุ้มครองลดหลั่นสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลดลง
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ* ความคุ้มครองลดหลั่นสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลดลง + ความคุ้มครอง 100%
เบี้ยประกันภัยเฉพาะสัญญาหลักสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร) สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
แบบประกันสินเชื่อบ้าน 10 – 30 ปี เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบคุ้มครองสินเชื่อ-1 (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

* อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลต่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยโดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
เงื่อนไขเพิ่มเติม: ในกรณีที่ต้องการทำประกันที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี พนักงานต้องทำหนังสือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ (ตามประกาศธนาคาร) แนบมาพร้อมกับใบคำขอเอาประกันภัยถึง บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

/ImageUpload/HtmlContents/10954f4a-7919-47d7-bcaa-f846692ad122.pdf

หมายุเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

 

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง