ประกันเพราะรัก 65/5
ประกัน เพราะรัก 65/5
• ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี แต่คุ้มครองยาวนานถึง 65 ปี
• รับเงินก้อนในปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี
• รับเงินชดเชยรายวันสูงถึง 20,000* บาท/วัน กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประกันเพราะรัก 65/5
ประกันเพราะรัก 65/5
อายุที่รับประกันภัย  1 วัน  – 55 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 65ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ –สูงสุด 1,000,000 บาท – ไม่จำกัด
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ
จำนวนเงินเอาประกันภัย ของสัญญาหลัก (BE45) ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ(OHBD)
1,000,000 – 2,999,999 บาท 1,000 บาท
3,000,000 – 4,999,999 บาท 5,000 บาท
5,000,000 – 9,999,999 บาท 10,000 บาท
10,000,000 บาท ขึ้นไป 20,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ 1. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 1-80 (ADB2) + บันทึกเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองการถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนาฯลฯ (ORC4)
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 (OAD2) + บันทึกเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 (ORC2)
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ (HS) รหัสแบบ RH33-RH37
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น
เพราะรัก 65/5 (ตัวอย่างผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 45 ปี)
ผลประโยชน์ แผน 1,000,000 แผน 3,000,000 แผน 5,000,000 แผน 10,000,000
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000,000 บาท 3,000,000 บาท 5,000,000 บาท 10,000,000 บาท
คุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก ฟรีความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก
ในกรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง****
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวัน
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 วัน ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)
1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาท
ผลประโยชน์เงินชดเชยในกรณีผู้ป่วยหนัก (ICU)
(สูงสุดไม่เกิน 10วัน ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)
2,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาท 40,000 บาท
กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา 100,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
(ในปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี)
1,000,000 บาท 3,000,000 บาท 5,000,000 บาท 10,000,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี 160,010 บาท 480,230 บาท 798,050 บาท 1,586,100 บาท
/ImageUpload/HtmlContents/8f33d855-941d-4b33-a799-a5f6b11b3da2.pdf

หมายเหตุ :
*ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยหรือจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี สำหรับสัญญาหลัก (สำหรับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องจนถึงอายุ 64 ปี)
*** % คือ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
****โดยเกณฑ์การอนุมัติให้สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (WP) ฟรี ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง