ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 
  • ส่งต่อความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคงให้คนที่รัก
  • หมดกังวล ทั้งความคุ้มครองและระยะเวลาจ่ายเบี้ยฯ สั้นๆ เพียง 5 ปี
  • สบายใจเรื่องภาษี รับเงินมรดกเต็มจำนวน (1)
  • สมัครรับความคุ้มครองง่ายๆ เพียงตอบคำถามสุขภาพเบื้องต้น (2)​

         (1) ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร (2) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4 ล้านบาท

ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 70 ปี
จำนวนทุนขั้นต่ำ - สูงสุด 200,000 - ไม่จำกัด
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 5 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี
เงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนฯ
เสียชีวิตทุกกรณี 100% ของทุนฯ
ผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยฯ (RWP2) ฟรี (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
วิธีการชำระเบี้ยฯ รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และ รายเดือน
ขั้นอาชีพที่รับประกันภัย 1 – 3
เงื่อนไขการรับประกันภัย พิจารณาตรวจสุขภาพตามกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้ 1) สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 1-80 (ADB2) และ บันทึกเพิ่มเติมขยายความคุ้มครอง
การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนาฯลฯ (ORC4)
2) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 (OAD2) และ บันทึกสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง
อุบัติเหตุ 2 (ORC2)
3) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ (HS) รหัสแบบ RH33-RH37
4) สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ (OHBD)
5) สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรงแบบเบี้ยประกันภัยคงที่ 43 โรค (RDD5)  
6) สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB2) 
เงื่อนไขพิเศษ เข้าร่วมเงื่อนไข Heritage Program*
ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนได้ตามกฎสรรพากร
*ไม่เรียกตรวจสุขภาพมื่อซื้อแบบประกันเพราะรัก (BW04, BW05, BW07, BW09, BW10, BE45) สำหรับอายุ 1 วัน - 60 ปี รวมความคุ้มครองที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท , สำหรับอายุ 61 - 70 ปี รวมความคุ้มครองที่ไม่เกิน 4 ล้านบาท และ ต้องไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมใด ๆ แนบสัญญาหลัก และ ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและต้องตอบคำถามสุขภาพทุกข้อ
/ImageUpload/HtmlContents/5c6bd53d-68dc-43b9-89a2-e6905bbd7e91.pdf

หมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

 

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง