ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60
ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60
ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 ตัวอย่างผลประโยชน์
(ชาย อายุ 40 ปี)
อายุที่รับประกันภัย  1 วัน  – 50 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 40 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ตั้งแต่อายุ 40 – 49 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 80 ปี ถึงอายุ 80 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 300,000 บาท – สูงสุด 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น รายปี งวดละ 206,040 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
เงินคืนระหว่างสัญญา 150% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี 1,500,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 100% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 80 ปี 1,000,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 250% 2,500,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั่วไป 250% ในปีกรมธรรม์ที่ 1–ปีกรมธรรม์ที่อายุ 60
100% ในปีกรมธรรม์ที่อายุ 61–ปีกรมธรรม์ที่อายุ 80
2,500,000 บาท
1,000,000 บาท
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500% ในปีกรมธรรม์ที่ 1–ปีกรมธรรม์ที่อายุ 60
350% ในปีกรมธรรม์ที่อายุ 61–ปีกรมธรรม์ที่อายุ 80
5,000,000 บาท
3,500,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเฉพาะสัญญาหลักสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

(%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 
แบบประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะระบุชื่อแบบประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60
/ImageUpload/HtmlContents/f84d91fa-914b-4d0c-b873-d45da87176f8.pdf


หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
  • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง