ประกัน SAVE MAX 16/6

 
 จุดเด่น

 • จ่ายเบี้ยฯ สั้นๆ 6 ปี คุ้มครองยาวๆ 16 ปี
 • รับผลตอบแทนทุกปี และมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สบายใจ เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร)
ประกัน SAVE MAX 16/6 ตัวอย่างผลประโยชน์
(ชายและหญิง อายุ 30 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 1 วัน – 80 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 30 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ตั้งแต่อายุ 30 – 35 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ปี ถึงอายุ 46 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000    ไม่จำกัด 50,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ -
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี /ราย 6 เดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น งวดละ 49,990 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
มีเงินคืนระหว่างสัญญา ปีละ 6%
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15)
ทุกปี ๆ ละ 3,000 บาท
รวม 45,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 600%
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16)
300,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 690% 345,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 110% – 610%
(ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์ที่ระบุ)
55,000 – 305,000 บาท
/ImageUpload/HtmlContents/b5a3a2f9-f437-4124-b75f-b3013327a0f3.pdf

หมายเหตุ
 • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซนต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • การแสดงจำนวนเบี้ยประกันภัย และเงินคืนตามกรมธรรม์สำหรับแบบประกัน SAVE MAX 16/6  ใช้ตัวเลขประมาณการ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจแค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นจำนวนที่ถูกต้องในการชำระ หรือการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ได้จริง ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยของแบบประกันที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ.
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
 • ความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อนายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
 • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง