ประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4
มาย เซฟวิ่ง 12/4

 จุดเด่น

 • ชำระเบี้ยฯ สั้นๆ เพียง 4 ปี คุ้มครอง 12 ปี
 • รับเงินคืนทุกปี
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 455%
 • อนุมัติทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท
 • สมัครง่ายและสะดวกผ่านแอป SCB Easy
ซื้อประกันผ่าน SCB EASY คลิกที่นี่

แบบประกันนี้เสนอขายผ่านช่องทาง SCB EASY แอปพลิเคชันเท่านั้น 
โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่ iOS คลิกที่นี่ | Andriod คลิกที่นี่ 
หรือสแกน QR code 
 
มาย เซฟวิ่ง 12/4 ตัวอย่างผลประโยชน์
(เพศชาย อายุ 40 ปี)
อายุที่รับประกันภัย 20 – 65 ปี เริ่มทำประกันภัย อายุ 40 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี ตั้งแต่อายุ 40 – 43 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี ถึงอายุ 52 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ - สูงสุด 20,000    200,000 บาท 20,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ -
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี /ราย 6 เดือน /ราย 3 เดือน /รายเดือน รายปี
เบี้ยประกันภัย (ชำระ ณ ต้นปีกรมธรรม์) คำนวณเบี้ยเบื้องต้น งวดละ 19,480 บาท
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
มีเงินคืนระหว่างสัญญา สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 11 ปีละ 5% รวม 55% 11,000 บาท
เงินคืนเมื่อครบสัญญา 400% 80,000 บาท
ผลประโยชน์ เงินคืนรวมตลอดสัญญา 455% 91,000 บาท
 
ซื้อประกันผ่าน SCB EASY คลิกที่นี่

แบบประกันนี้เสนอขายผ่านช่องทาง SCB EASY แอปพลิเคชันเท่านั้น 
โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่นี่ iOS คลิกที่นี่ | Andriod คลิกที่นี่ 
หรือสแกน QR code 

หมายเหตุ
 • (%) เปอร์เซนต์ หมายถึง เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย 
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์ จนครบกำหนดสัญญา 
 • หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คำนวณเบี้ยแบบง่าย

เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายต่อปี

กรุณากรอกข้อมมูลให้ครบถ้วน
หมายเหตุ:
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่ไม่มีความเสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจทำประกันเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันชีวิต และไม่มีผลผูกพันบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านประสงค์จะทราบอัตราค่าเบี้ยประกันที่แน่นอน กรุณาติดต่อนายหน้าประกันชีวิตเพื่อคำนวณค่าเบี้ยประกันและผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์ที่ถูกต้องอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละแบบประกัน
 • ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง