เพิ่มความคุ้มครอง (สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกเพิ่มเติม)

สัญญาเพิ่มเติม เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสัญญาหลักของกรมธรรม์ประกันชีวิต
บันทึกเพิ่มเติม เป็นบันทึกที่แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ ประกอบด้วย

 • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB)

  ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และ/หรือ สูญเสียอวัยวะ และ/หรือ ทุพพลภาพ และ/หรือ การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุแล้วแต่กรณี

  สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครอง
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บ

  (ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)

  AI / / / /
  ADD / / x x
  ADB / x x x
 • บันทึกเพิ่มเติมขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรม ลอบทำร้าย จลาจล สงครามกลางเมือง (RCC)

  ให้ความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย หรือถูกลอบทำร้าย หรือจลาจล หรือสงครามกลางเมือง หรือการนัดหยุดงาน หรือการปฏิวัติ

 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)

  ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และศัลยกรรม อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลด้วย

 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB)

  ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้รายวัน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

 • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง (DD/CI)

  ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ (ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) รวมถึงการเสียชีวิต และ/หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ถ้ามี)

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)

  ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครอง) เสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ซึ่งต้องเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยให้ มีผลให้ผู้เอาประกันภัย (ผู้เยาว์) ยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ต่อไปเช่นเดิม

 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

  ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งต้องเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยบริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ มีผลให้ผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ต่อไปเช่นเดิม

หมายเหตุ :

 1. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกเพิ่มเติมทุกประเภทไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
 2. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดในกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัท