SCBLIFE พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 

SCBLIFE ห่วงใยคุณ ด้วยการช่วยบรรเทาภาระลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยจาก 31 วัน เป็น 91 วัน

    นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับปกติ และยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  • ยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพ กรณีต่ออายุกรมธรรม์

    หรือกลับคืนสู่สถานะเดิม ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขาดอายุหรือเปลี่ยนสถานะ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับสิทธิบรรเทาภาระ

  • สำหรับผู้เอาประกัน หรือ ผู้ชำระเบี้ยของกรมธรรม์ที่ครบระยะผ่อนผันการชำระเบี้ย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หรือวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1315
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.