มาตรการบรรเทาภาระผู้ถือกรมธรรม์ SCBLIFE
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก
 
เพื่อบรรเทาภาระสำหรับลูกค้า SCBLIFE ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึกภาคใต้ บริษัทได้กำหนดมาตรการบรรเทาภาระดังนี้
  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยจาก 31 วัน เป็น 91 วัน โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับสมบูรณ์
  • เมื่อครบระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย 91 วัน โดยไม่มีการชำระเบี้ย และกรมธรรม์ขาดผลบังคับ หรือเปลี่ยนสถานะไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดที่ขาดการชำระเบี้ยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยต่ออายุกรมธรรม์
  • ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยโดยอัตโนมัติ จะได้รับสิทธิยกเว้นการชำระดอกเบี้ยกรณีชำระล่าช้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ถึงวันที่ชำระเงิน
  • กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือชำรุดและขอออกกรมธรรม์ใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับสิทธิบรรเทาภาระ
  • เฉพาะผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยของกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561-วันที่ 31 มกราคม 2562 และต้องมีภูมิลำเนา สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้โดยยึดตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ให้ไว้กับบริษัท
    สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, กระบี่, พังงา, ประจวบคีรีขันธ์, สงขลา, ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช หรือ สตูล
  • ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยที่ต้องการรับสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 1315
หากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า : โทร.1315 
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์