หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การประกันชีวิตผ่านช่องทางข้าราชการ > กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลาพิเศษ 1 ปี
 การประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์
  กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลาพิเศษ 1 ปี

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

  1.1 กรณีเสียชีวิต
      ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับและผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

1.2 ค่าชดเชยรายวัน
      กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ในฐานะผู้ป่วยใน)
      ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และผู้เอาประกันภัยเกิดเจ็บป่วยขึ้นเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่เข้าร่วมเป็นผู้เอาประกันตามสัญญานี้ หรือนับแต่วันต่อ
      อายุสัญญาครั้งสุดท้ายของผู้เอาประกัน หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามคำนิยาม
      ที่ ให้ไว้ ทั้งนี้การเข้ารักษาความเจ็บป่วยหรือความบาดเจ็บดังกล่าวต้องกระทำโดยคำแนะ นำของแพทย์ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ที่มิใช่ผู้เอาประกันเอง
      บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่าชดเชย รายวันตามจำนวนวันที่สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าห้อง เป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ความคุ้ม
      ครองสูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง

หมายเหตุ :
แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02-694-7007

 

 

 

 


หน้าหลัก | บริการลูกค้า | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ผลิตภัณฑ์ | ข่าวและกิจกรรม | SCB Group | เกี่ยวกับ SCB Life | กิจกรรมเพื่อสังคม | ร่วมงานกับเรา | ข้อมูลนักลงทุน | ดาวน์โหลด
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์ | Security Tips