หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > การประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทน > การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 การประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต
  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 
   
 
  เริ่มต้นความคุ้มครองแรกด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มค่า ราคาประหยัด ไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพ ให้ผลความคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุ
ซึ่งเป็นสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้

  • การสูญเสียชีวิต
  • การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง และการพูดออกเสียง
  • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียชีวิต
ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องสูญเสียอวัยวะ เช่น นิ้วมือ มือ เท้า ฯลฯ หรือสูญเสียสายตา หรือการรับฟัง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนทำให้ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วัน
ที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องประกอบอาชีพสุจริต และไม่เป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายสูง เช่น ทหารหรือตำรวจที่เข้าปฏิบัติการในสงคราม  หรือปราบปราม หรืออาชีพที่
    ต้องทำงานอยู่บนตึกสูงๆ เป็นต้น
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใด บกพร่องหรือพิการ
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ฯลฯ
หมายเหตุ :
แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172
   
หน้าหลัก | บริการลูกค้า | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ผลิตภัณฑ์ | ข่าวและกิจกรรม | SCB Group | เกี่ยวกับ SCB Life | กิจกรรมเพื่อสังคม | ร่วมงานกับเรา | ข้อมูลนักลงทุน | ดาวน์โหลด
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์ | Security Tips